Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy.

Data publikacji strony internetowej: 2006-11-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-18.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 09.01.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Krzysztof Boberkrzysztof.bober@praca.swidnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74-6462888. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy, przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 58-100 Świdnica przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Na poziomie parkingu, z lewej strony głównego wejścia do Urzędu, znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający wjazd na parter Urzędu. Przed budynkiem Urzędu, w pobliżu wejścia dla osób niepełnosprawnych ruchowo wyznaczono dwa miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Budynek, w którym znajduje się Filia w Świebodzicach, przy ul. Browarowej 1, 58-160 Świebodzice, nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku prowadzą schody. Osoby niepełnosprawne ruchowo chcące skorzystać z usług Filii w Świebodzicach proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 758540577 lub poprzez osobę trzecią w siedzibie Filii.

Budynek, w którym znajduje się Filia w Strzegomiu, przy ul. Bohaterów Getta 26, 58-150 Strzegom, nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku występują różnice poziomów. Osoby niepełnosprawne ruchowo chcące skorzystać z usług Filii w Strzegomiu proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 748553913 lub poprzez osobę trzecią w siedzibie Filii.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek PUP w Świdnicy wyposażony jest w windę. Na schodach zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Budynek Filii w Świebodzicach nie jest wyposażony w windę, pomieszczenia znajdują się na jednym poziomie, ale do wejścia prowadzą schody. Schody wyposażone są w poręcze. Nie jest wyznaczona toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Filii w Strzegomiu nie jest wyposażony w windę. W budynku występują różnice poziomów, co powoduje utrudnienia dla osób mających problemy z poruszaniem się. Nie jest wyznaczona toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Urzędzie niemożliwa jest komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem Urzędu w Świdnicy, w pobliżu wejścia dla osób niepełnosprawnych ruchowo wyznaczono dwa miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Przed budynkami Filii w Świebodzicach i w Strzegomiu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Urzędzie w Świdnicy zatrudnionych jest dwóch pracowników przeszkolonych w stopniu podstawowym w zakresie języka migowego – kontakt z pracownikami w pok. nr 2.

W kontakcie z naszym urzędem osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z udziałem tłumacza języka migowego, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: wrsw@praca.gov.plsekretariat@praca.swidnica.pl lub na numer faksu: 074 - 8561813. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło.

Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Skorzystanie z usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1172).

W zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej.

Kontakt z PUP Świdnica możliwy jest poprzez:

 • napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 58-100 Świdnica;
 • wysłanie maila na adres e-mail: wrsw@praca.gov.plsekretariat@praca.swidnica.pl;>
 • wysłanie faksu na nr 74-8561813;
 • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu 748561812; Filia Świebodzice: 748540577; Filia Strzegom: 748553913;
 • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania.

Koordynator do spraw dostępności.

w zakresie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej

Iwona Drewęcka-Szczepańska

Agnieszka Łukomska

tel. 74 8561818

w zakresie dostępności cyfrowej

Krzysztof Bober

Mateusz Wełna

tel. 74 6462888

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom

ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2020 r. poz. 1062)

ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Terminy

1.

Powołanie Koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dział Organizacyjny

Zamieszczenie na stronie internetowej BIP danych o osobie wyznaczonej na koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do 30 wrzesień 2020r.

2.

Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynatorzy, kierownicy komórek organizacyjnych.

Przygotowanie Planu działania, przekazanie do zatwierdzenia przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy

Do 30 wrzesień 2020 r.

3.

Analiza dostępności obiektu Powiatowego Urzędu  Pracy w Świdnicy pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy.

Koordynatorzy

Przegląd stanu dostosowania obiektu pod względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym

Realizacja w całym okresie działania

4.

Monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności.

Koordynatorzy

Współpraca ze wszystkimi kierownikami  komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy

Realizacja w całym okresie działania

5.

Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Koordynatorzy, kierownicy komórek organizacyjnych.

Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby (zapewnienie dostępności tłumacza języka migowego, asysta psa przewodnika) lub zapewnienie wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii (zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespon dencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej)

W zależności od potrzeb

6.

Uzyskanie danych zbiorczych do raportu.

Koordynatorzy

Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia  tych wad

Pierwszy do 31 grudnia 2020r. Kolejne w terminach poprzedzających sporządzenie raportu.

7.

Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynatorzy

Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy a następnie podanie jego  treści do publicznej wiadomości na stronie BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy

Pierwszy raport sporządzony zostanie  w terminie do 31 marca 2021r. Kolejny w terminach przewidzianych w Ustawie


Załącznik: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf