PAI

OGŁOSZENIE O NABORZE

kandydatów na członków Komisji Konkursowej

do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w powiecie świdnickim
w 2015 r.

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.t.j. z 2014 r. poz. 1118 z póź.zm) zapraszamy do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy zwanych dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w powiecie świdnickim w 2015 r., z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty, które będą brały udział w w/w konkursie.
 2. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. t.j. z 2013 r., poz. 267 z póź. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
 3. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie dwóch kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
 4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.
 6. Wyboru dwóch członków do pracy Komisji Konkursowej dokonuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy na podstawie otrzymanych zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału w pracach Komisji mają przedstawiciele organizacji pozarządowych, których zadania statutowe obejmują zadania z zakresu działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz posiadają doświadczenie w realizacji w/w zadań.
 7. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić do komisji konkursowej tylko jednego kandydata.
 8. W skład Komisji Konkursowej oprócz przewodniczącego Komisji , sekretarza
  i członków - pracowników PUP wchodzą dwaj członkowie, wybrani spośród osób wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Celem pracy Komisji Konkursowej jest:
  1. ocena i opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu,
  2. przygotowanie stosownej dokumentacji.
 10. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenie kandydata do Komisji Konkursowej należy składać (osobiście lub listownie) w  Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. M. Skłodowskiej – Curie 5 58-100 Świdnica, w zamkniętej kopercie
  z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej”.
 11. Termin składania zgłoszeń kandydatów do komisji konkursowej do Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy upływa dnia 29.05.2015 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członka komisji konkursowej

w celu opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania publicznego  w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w powiecie świdnickim w 2015r.

 

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Nazwa zadania:

 

 „Realizacja zadania publicznego w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w powiecie świdnickim w 2015r.”

Imię i nazwisko kandydata:

 

Dane kontaktowe kandydata:
(adres do korespondencji, tel. kontaktowy, e-mail)

 

 

 

Funkcja pełniona
w organizacji pozarządowej/podmiocie wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

 

Opis doświadczenia kandydata na członka Komisji Konkursowej w zakresie działalności organizacji pozarządowej/podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa organizacji pozarządowej/podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
i adres siedziby:
(proszę podać pełną nazwę organizacji pozarządowej/podmiotu)

 

 

 

Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego status prawny organizacji  pozarządowej/podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r                 o działalności pożytku publicznego                      i wolontariacie

 

Statut organizacji pozarządowej/ podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, obejmuje zadania w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

TAK / NIE

 

DEKLARUJĘ WOLĘ UDZIAŁU W KOMISJI KONKURSOWEJ  DLA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA W POWIECIE ŚWIDNICKIM W 2015 R., I OŚWIADCZAM, ŻE:

- wyżej wymienione dane są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym,

- organizacja pozarządowa/podmiot której jestem reprezentantem nie będzie brała udziału w konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego  w roku 2015  z  zakresu „Integracja społeczna osób bezrobotnych”,

-  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji i uczestnictwa w komisji konkursowej zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, poz. 1182 z późn. zm.).

 

………………………………………….                             ……………………………………….……………                                    

          (miejscowość, data)                                                                (czytelny podpis kandydata)                        

 

 

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji pozarządowej/podmiotu, z ramienia którego występuje kandydat

 

 

 

 

 

 

Metryka strony
Data publikacji : 22.05.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Patryk Lewinowicz
Autor : Patryk Lewinowicz
Liczba wejść: 3322