Program Aktywizacja i Integracja 2017 r.

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA (PAI)

 

Podstawa prawna realizacji Programu: art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (T. j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1065).

Realizator Programu:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

Podmioty zaangażowane we współpracę:

 • podmiot prowadzący statutową działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Fundacja „Pomaganie przez Wspieranie” z Jeleniej Góry,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu,
 • Gmina Dobromierz,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu,
 • Gmina Strzegom,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy,
 • Gmina Świdnica,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy,
 • Gmina Miasto Świdnica.

Okres realizacji Programu (nie dłuższy niż 2 miesiące): od  01.07.2017 r. do 31.10.2017 r.

Wielkość środków przeznaczona na realizację Programu: 32.352,00 zł.

Źródło finansowania: środki algorytmiczne Funduszu Pracy oraz budżet gminy.

 

 

 

GRUPA DOCELOWA:

40 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, dla których ustalono III profil pomocy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujących kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Kryteria doboru bezrobotnych do Programu:

 • osoby realizujące kontrakt socjalny,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby bezrobotne z dysfunkcjami lub deficytami wpływającymi znacząco na obniżenie szans na rynku pracy (alkoholizm, ubóstwo, niepełnosprawność, brak wykształcenia, itp.),
 • osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
 • osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia,
 • osoby bezrobotne do 30 roku życia,
 • samotne matki,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby bezrobotne, które cechuje brak lub znacząco obniżona motywacja do podjęcia pracy,
 • osoby o niskich kompetencjach społecznych,
 • osoby bezdomne.

Liczba uczestników:  

 • 10 osób bezrobotnych z terenu Gminy Dobromierz,
 • 10 osób bezrobotnych z terenu Gminy Strzegom,
 • 10 osób bezrobotnych z terenu Gminy Świdnica,
 •  10 osób bezrobotnych z terenu Miasta Świdnica.

Formy wsparcia:

 • działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych,
 • aktywizacja zawodowa bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych.

UZASADNIENIE:

Program jest skierowany wyłącznie do osób bezrobotnych, dla których został ustalony III profil pomocy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie Gminy Dobromierz, Gminy Strzegom, Gminy Świdnica i Miasta Świdnica, ponieważ w wyniku przeprowadzonego rozeznania tylko te Gminy zgłosiły chęć udziału w Programie.

Na dzień 13.06.2017 r. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy figurowało 1871 osób, dla których ustalono III profil pomocy – stanowiły one 38,7% osób bezrobotnych, zarejestrowanych na dzień 13.06.2017 r.  Wśród nich 131 osób to osoby zamieszkałe w Gminie Dobromierz (43,4% ogółu bezrobotnych z tej gminy), 418 osób zamieszkałych w Gminie Strzegom (45,8% ogółu bezrobotnych z tej gminy), 223 osoby zamieszkałe w Gminie Świdnica (32,7% ogółu bezrobotnych z tej gminy) oraz 538 osób zamieszkałych na terenie Miasta Świdnica (35,4% ogółu bezrobotnych z tego obszaru).

Znaczna część spośród nich, to osoby, które od wielu lat są bezrobotne i stały się osobami „uzależnionymi” od świadczeń pomocy społecznej, biernymi społecznie i zawodowo, dlatego podejmowane wobec nich działania powinny być nakierowane na przywrócenie gotowości do podjęcia pracy. W związku z powyższym, uczestnicy Programu zostaną objęci działaniami z zakresu integracji społecznej, służącymi kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym oraz przeciwdziałaniu pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym. Celem podjętych działań będzie rozwinięcie umiejętności i kompetencji społecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej. Realizacja zadania będzie polegała na objęciu bezrobotnych grupowymi zajęciami warsztatowymi, grupowym poradnictwem zawodowym, grupowym poradnictwem specjalistycznym oraz indywidualnymi poradami psychologicznymi.             

Kolejnym etapem realizacji Programu będzie skierowanie uczestników do prac społecznie użytecznych, dzięki którym uzyskają szansę na skuteczną aktywizację zawodową. Prace sprzyjają  kształtowaniu aktywnych postaw oraz przywróceniu zdolności pełnienia ról społecznych i zawodowych. Stwarzają one również warunki powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym. 

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja, to jedna z nielicznych form pomocy jaką urzędy pracy mogą zastosować wobec bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy.  Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, iż od stycznia br. udział osób z III profilem w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych stale rośnie (I – 37,45%, II – 37,13%, III – 38,75%, IV – 40,84%, V – 42,14%, ), realizacja Programu jest uzasadniona.

 Świdnica, dnia 14.06.2017 r.

Sporządziła: Monika Krystkowiak

 

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 06.06.2017
Data modyfikacji : 13.07.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 4085