II Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert

Świdnica, dnia 12.07.2016r.

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016r. w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), realizowanego na podstawie art.62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2016 r., poz.645), w ramach bloku integracja społeczna oraz zaprasza do składania ofert.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), zwanych dalej „podmiotami” prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, na terenie Powiatu Świdnickiego.

 

NAZWA ZADANIA KONKURSOWEGO:

Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, mieszkańców gminy Dobromierz, korzystających ze świadczeń opieki społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2016r.

Forma realizacji zadania: powierzenie

 

I. Opis zadania publicznego

1. Zakres zadania:

Zadanie polega na objęciu bezrobotnych, uczestniczących w programie Aktywizacja
i Integracja działaniami z zakresu integracji społecznej, służącymi kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, przeciwdziałaniu pogłębiania się problemów związanych z wykluczeniem społecznym.

Realizacja zadania polega na objęciu uczestników zajęciami grupowymi, polegającymi na wsparciu uczestników PAI w procesie integracji społecznej.

2. Cel zadania:

1) zwiększenie motywacji do poszukiwania zatrudnienia,

2) zwiększenie motywacji do zdobycia kwalifikacji przydatnych na lokalnym rynku pracy,

3) podniesienie zdolności do podjęcia pracy,

4) niwelowanie zdiagnozowanych barier uniemożliwiających znalezienie zatrudnienia lub utrzymanie miejsca pracy,

5) podwyższenie jakości życia.

Zadanie ma na celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników.

3. Odbiorcy zadania:

Grupa docelowa: 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy, dla których ustalono profil pomocy III, korzystających ze świadczeń opieki społecznej, mieszkańcy gminy Dobromierz.

Dodatkowe kryteria uczestników programu PAI to :

1) osoby długotrwale bezrobotne,

2) osoby z dysfunkcjami lub deficytami wpływającymi znacząco na obniżenie szans na rynku pracy (alkoholizm, brak wykształcenia itp.),

3) osoby do 30 r.ż.,

4) osoby bezrobotne, które cechuje brak lub znacząco obniżona motywacja do podjęcia pracy,

4. Rodzaj zadania:

Program Aktywizacja i Integracja obejmuje dwa moduły:

Aktywizacyjny – w ramach których bezrobotni będą uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych, w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Integracyjny – realizowany, na podstawie umowy, przez podmiot wyłoniony w drodze niniejszego konkursu ofert.

5. Zadania do zrealizowania:

W ramach integracji społecznej przewiduje się zorganizowanie:

1) grupowych zajęć warsztatowych, grupowego poradnictwa zawodowego w wymiarze 70 godzin w ciągu dwóch miesięcy, minimum 10 godzin tygodniowo, dla 10-cio osobowej grupy

2) grupowe poradnictwo specjalistyczne oraz konsultacje w wymiarze 10 godzin w ciągu dwóch miesięcy dla 10-cio osobowej grupy.

Łącznie na jednego uczestnika przypada 80 godzin wsparcia w ciągu dwóch miesięcy.

6. Specyfika szczegółowa działań:

Każda z osób wymaga odrębnego podejścia i zastosowania odmiennych metod działań, stąd potrzeba stosowania zindywidualizowanych form oddziaływania wspierającego w stosunku do tych osób. Wdrażane programy wsparcia muszą być przygotowane wspólnie z samymi zainteresowanymi, biorąc pod uwagę ich możliwości, predyspozycje, ograniczenia oraz gotowość do zmiany zaistniałej sytuacji społeczno-zawodowej.

W związku z powyższym wsparcie mające na celu integrację społeczną powinno obejmować następujące bloki tematyczne:

1) w ramach zajęć warsztatowych i grupowego poradnictwa zawodowego

- komunikacja interpersonalna: umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, komunikacja w zespole, współpraca w grupie, umiejętne rozwiązywanie problemów
i konfliktów;

- aktywne metody poszukiwania pracy: przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, samodyscyplina a utrzymanie ewentualnego zatrudnienia, analiza lokalnego rynku pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych;

- trening umiejętności społecznych: wyznaczanie i osiąganie celów społecznych, planowanie własnej ścieżki rozwoju zawodowego, techniki zarządzania czasem.

2) w ramach grupowego poradnictwa specjalistycznego:

- samoocena: zwiększenie samoświadomości, automotywacja, wzmocnienie skuteczności działania;

- praca nad motywacją: budowanie i podnoszenie poczucia własnej wartości, motywowanie do zmiany postaw życiowych, podwyższania kwalifikacji zawodowych.

Szczegółowy program poszczególnych bloków tematycznych ( wraz z wymiarem godzinowym przeznaczonym na realizację poszczególnych bloków) powinien być zaproponowany przez Wykonawcę w oparciu o deficyty, z którymi borykają się potencjalni uczestnicy:

- brak motywacji do poszukiwania pracy,

- brak umiejętności poszukiwania pracy,

- brak umiejętności autoprezentacji,

- brak umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych,

- brak poczucia własnej wartości,

- przerzucanie odpowiedzialności za swoją sytuację zawodową na otoczenie zewnętrzne,

- brak umiejętności zarządzania czasem,

- brak motywacji do zdobycia kwalifikacji zawodowych.

7. Planowany termin realizacji Programu Aktywizacja i Integracja

Program będzie realizowany w okresie od 01 września 2016 r. do 30 października 2016 r.

8. Harmonogram:

Wykonawca stworzy harmonogram dla 10-cio osobowej grupy uczestników, zajęć z integracji społecznej (w wymiarze 40 godzin w każdym miesiącu- 10 godzin w tygodniu), uwzględniający równoległy udział uczestników w aktywizacji zawodowej poprzez udział w pracach społecznie użytecznych ( prace społecznie użyteczne realizowane są w wymiarze 40 godzin w każdym miesiącu – 10 godzin w tygodniu).

Integracja społeczna będzie realizowana na terenie gminy Dobromierz.

Całkowity czas realizacji powierzonego zadania wynosi 2 m-ce i winien odbywać się równolegle w stosunku do wszystkich uczestników.

Za godzinę pracy trenera przyjmuje się 60 minut.

Zajęcia odbywać się mają tylko w dni robocze.

9. Przewidywane efekty i rezultaty, z podaniem mierników pozwalających ocenić indywidualne efekty:

Zajęcia służyć będą kształtowaniu aktywnej postawy bezrobotnych, a tym samym poprawie sytuacji na rynku pracy.

10. Przewidywane efekty:

- wzrost umiejętności i kompetencji społecznych,

- wzrost umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych,

- wzrost motywacji do podejmowania działań związanych ze znalezieniem pracy,

- zwiększenie samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia.

11. Mierniki pozwalające ocenić indywidualne efekty:

- liczba osób, które zdeklarują wzrost umiejętności i kompetencji społecznych,

- liczba osób, które podwyższą samoocenę,

- liczba osób, które zwiększą motywację do poszukiwania zatrudnienia,

- liczba osób, które ukończą program i dla których doradca klienta ustali II profil pomocy.

Potwierdzeniem osiągnięcia rezultatów będzie dokument potwierdzający ukończenie poradnictwa specjalistycznego i zajęć z poradnictwa zawodowego (zaświadczenie, certyfikat).

Ponadto zakłada się, że w przypadku działań z zakresu integracji społecznej, prowadzone będą ankiety ewaluacyjne oraz listy obecności. Dodatkowo trener prowadzący zajęcia po zakończeniu zadania przygotuje opinie o każdym uczestniku, w której uwzględni poziom zmiany jaka w nim zaszła i przekaże ją w formie pisemnej do Powiatowego Urzędu Pracy
w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia programu.

12. Wysokość środków publicznych na realizację zadania:

Na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości 5.600,00 zł.

Kalkulację przewidywanych kosztów należy przedstawić z uwzględnieniem stawki godzinowej pracy trenera z 10 -osobową grupą bezrobotnych, w wysokości nie wyższej niż 70 zł. W przypadku przeprowadzenia zadań w ilości 80 godzin dla 10 osobowej grupy wynagrodzenie trenera może wynosić maksymalnie 5.600,00zł.

W przypadku, gdy grupa bezrobotnych planowana do objęcia warsztatami jest mniejsza niż 10 osób, wysokość stawki określa się proporcjonalnie ( 7 zł. za godzinę na jednego uczestnika).

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku ( Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn.zm.)
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25).

3. Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy z wyłonionym podmiotem, w terminach określonych w umowie.

4. Oferent może otrzymać tylko jedną dotację.

5. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ogłoszenia otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub
w całości.

6. Wynagrodzenie dla wybranego podmiotu musi być skalkulowane w oparciu o stawkę godzinową pracy trenera. W związku z powyższym PUP nie ma możliwości zwiększenia wydatków dotyczących m.in. kosztów organizacji zajęć, materiałów szkoleniowych czy cateringu. Jednakże wybrany podmiot może w ramach otrzymanej dotacji, poza wynagrodzeniem trenerów, ponosić koszty związane z organizacją tychże zajęć.

7. Przyznana dotacja podlegać będzie rozliczeniu na druku sprawozdania określonego
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, sporządzonego w ciągu 30 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego.

8. Dyrektor PUP w Świdnicy lub wyznaczeni przez Niego pracownicy mają prawo do kontroli wykonywania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i prawidłowości prowadzenia dokumentacji ( w tym prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, terminowości i prawidłowości sporządzania sprawozdań z wykonania zadania) –zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

III. Warunki realizacji zadania

1. Podstawą realizacji zadnia jest umowa określająca w szczególności:

a) liczbę osób bezrobotnych biorących udział w programie

b) zakres działań i okres ich realizacji

c) przewidywane efekty, z podaniem mierników pozwalających ocenić indywidualne efekty

d) kwotę i tryb przekazania środków z tytułu realizacji zadana z zakresu integracji społecznej

e) zasady i zakres dokumentowania działań w zakresie integracji społecznej

f) sposób kontroli i zakres monitorowania

Ramowy wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia MPiPS z 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania sprawie.

2. Zadanie publiczne przedstawione w ofercie, nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy- powierzenia, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Zadanie może być realizowane wspólnie przez kilku Oferentów, jeżeli oferta zostanie złożona wspólnie zgodnie z art. 14 ust 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W takim przypadku Oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.

4. Nie pobiera się opłat od adresatów zadania.

5. Podmiot realizujący zadania, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,
w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
( Dz. U. z 2014 r., poz 1182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

6. Zadanie musi być realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje:

a) grupowe zajęcia warsztatowe oraz poradnictwo zawodowe przeprowadzą osoby posiadające co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć o podobnej tematyce oraz legitymujące się wykształceniem wyższym psychologicznym, pedagogicznym lub z zakresu doradztwa zawodowego

b) grupowe poradnictwo specjalistyczne oraz konsultacje zostaną przeprowadzone przez osoby posiadające co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć
o podobnej tematyce oraz legitymujące się wykształceniem wyższym psychologicznym lub pedagogicznym.

7. Wymagania organizacyjne:

a) zajęcia będą prowadzone przez podmiot posiadający odpowiednie warunki lokalowe tj. sala wykładowa będzie przystosowana dla co najmniej 10 osób

b) wyposażenie dydaktyczne zapewni efektywną realizację zadania oraz każdemu uczestnikowi zapewnione będą odpowiednie materiały szkoleniowe podczas zajęć.

 

IV. Wymogi formalne dotyczące oferty

1. Ofertę w wersji papierowej należy sporządzić wyłącznie na wzorze oferty określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U z 2011 r. nr 6, poz.25). Wzór ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Oferta musi być wypełniona w języku polskim, w sposób przejrzysty i czytelny oraz zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą być wypełnione, zaś w przypadku gdy dane pole formularza nie odnosi się do oferty lub zadania należy wpisać „nie dotyczy”.

3. Oferta ma zawierać szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji. Opis ten ma być wyczerpujący i nie powinien znajdować rozszerzenia
w dokumentach innych niż sama oferta sporządzona wg wzoru przewidzianego w w/w rozporządzeniu.

4. Oferent jest obowiązany wskazać w ofercie termin związania złożoną ofertą, który nie może być krótszy niż 30 dni od terminu zakończenia składania ofert.

5. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Do oferty należy obligatoryjnie dołączyć:

a) zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru/ ewidencji, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta,

b) kopię aktualnego statutu Oferenta potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta,

c) aktualny dokument zawierający określenie zakresu prowadzonej działalności nieodpłatnej i/lub odpłatnej pożytku publicznego zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przypadku gdy zakres ten nie jest określony w statucie,

d) w przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością dokumenty poświadczające, że nie działają one w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

e) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferenta niż wynikający z dokumentu rejestrowego pełnomocnictwo do jego reprezentowania w oryginale,

f) oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.

7. Oferent może dołączyć w formie załącznika do oferty pisemne rekomendacje z dotychczas realizowanych zadań publicznych, zrealizowanych w poprzednich latach.

8. W ofercie należy szczegółowo opisać kwalifikacje realizatorów zadania wraz z informacją na temat doświadczenia zawodowego niezbędnego do realizacji zadania. Dopuszcza się możliwość dołączenia kserokopii kwalifikacji w formie załącznika do oferty.

9. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Oferentów:

a) każdy z nich zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentów wymienionych
w pkt 6,

b) należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Oferentów w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

10. Oferent zobowiązany jest w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania informacji o powierzeniu zadania publicznego, przesłać w formie elektronicznej lub papierowej oświadczenie o przyjęciu bądź nieprzyjęciu zadania wraz z dokumentami niezbędnymi do przygotowania umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego. Nieprzesłanie w/w oświadczeń oraz dokumentów, tożsame jest z nieprzyjęciem zadania publicznego przez oferenta.

 

V. Termin składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Świdnicy w pok. 11. Termin składania ofert upływa dnia 05 sierpnia 2016 r. o godzinie 10.30.

2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie posiadającej opis:

Oferta na realizację działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, mieszkańców gminy Dobromierz, korzystających ze świadczeń opieki społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2016r. Nie otwierać do dnia 05.08.2016 r. do godziny 11:00”

3. W razie nadania przesyłki pocztą lub kurierem decyduje data doręczenia.

4. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 sierpnia 2016r. o godzinie 11:00 w pokoju nr 12
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, ul. M. Skłodowskiej – Curie 5, 58-100 Świdnica.

 

VI. Termin wyboru ofert oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

1. Oceny złożonych ofert dokonywać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy zgodnie z Kartą Oceny Oferty, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

2. Komisja konkursowa dokonuje oceny wszystkich ofert i w razie potrzeby może zwrócić się o ich uzupełnianie lub złożenie wyjaśnień w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.
W przypadku nie uzupełnienia lub nie złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie oferta nie podlega ocenie.

3. Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym.

4. Komisja konkursowa dokona oceny formalnej i merytorycznej, a jej wynik przedłoży Dyrektorowi do ostatecznej akceptacji.

5. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszone zostanie nie później niż w ciągu 14 dni od terminu zakończenia składania ofert.

6. Wyniki otwartego konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej :

-w Biuletynie Informacji Publicznej

- w siedzibie PUP, na tablicy ogłoszeń,

- na stronie internetowej PUP www.praca.swidnica.pl

7. Od decyzji podjętych w postępowaniu konkursowym nie przysługuje odwołanie.

 

VII. Dodatkowe informacje

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy informuje, iż w roku bieżącym 2016 nie realizował zadań zleconych na rzecz integracji społecznej i nie poniósł kosztów z tym związanych. Natomiast w 2015r. zrealizował  dwa zadania na rzecz integracji społecznej i poniósł koszty z tym związane  w kwocie 11.200 zł.

Metryka strony
Data publikacji : 13.07.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: oskwi
Autor :
Liczba wejść: 1198