Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015r. w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), realizowanego na podstawie art.62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2015 r., poz.149), w ramach bloku integracja społeczna oraz zaprasza do składania ofert.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz. U. z 2014 r. Poz. 1118 z późn. zm.), zwanych dalej „podmiotami” prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, na terenie Powiatu Świdnickiego.

 

Więcej w załączeniu.

 

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 03.06.2015
Data modyfikacji : 03.06.2015 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 3005