Ogłoszenie wyników przetargu 4/2015

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy dla 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Świdnicy (FP3)”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następujące najkorzystniejsze oferty:

 

CZĘŚĆ I - „Referent kadrowo – płacowy z elementami księgowości i nauką języka obcego” - oferta Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 16.575,00 zł liczba punktów w kryterium oceny ofert - 100,00.

CZĘŚĆ II - „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym specjalizowane: ze zmiennym wysięgiem ( w kategorii I WJO)” - oferta Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 44.970,00 zł liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 100,00.

Zestawienie ofert:

Nazwa oferenta

Kryterium certyfikat jakości

(0-10)

Kryterium cena

(1-70)

Kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej (0-10) Kryterium doświadczenie kadry dydaktycznej (0-10) Razem
CZĘŚĆ I          

Konsorcjum:

Galicyjskie Centrum Edukacji ul. Bronowicka 73 30-091 Kraków

Firma Elżbieta Olszak Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego

ul. Bronowicka 73 30-091 Kraków

10 46,82 10 10 76,82
Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław 10 70,00 10 10 100,00
Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywła, Agata Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica 10 50,26 10 10 80,26
CZĘŚĆ II          
Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław
10 70,00 10 10 100,00

 

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy natomiast odrzucono następujące oferty:

 • W części I :

 1. Oferta Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju ul. Przełęcz 51 60-115 Poznań na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca zaoferował niezgodnie z SIWZ termin przekazania do urzędu zaświadczeń o ukończonym szkoleniu, zamawiający wymagał dostarczenia do 28.12.2015r, natomiast wykonawca wskazał 14 dni kalendarzowych od zakończenia szkolenia tj. od 22.12.2015r. Dodatkowo przedłożony harmonogram zawiera błędy polegające na niezgodności przedstawionego czasu trwania zajęć
  z godzinami zegarowymi tj. czas trwania 08:00 – 12:00 wykonawca wskazuje, iż jest to 5 godzin zegarowych oraz w dniach 18 i 12.12.2015r. analogicznie czas trwania 08:00-12:00, teoria 1 praktyka 5 łącznie ilość zegarowych 5.

 2. Oferta konsorcjum firm PRO-EURO Consuting ul. Armii Krajowej 59/17 Skierniewice oraz edu-project ul. Jana III Sobieskiego 47/51/30 Skierniewice, na podstawie art 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP - jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca w planie nauczania zaproponował 80 godzin teorii oraz 24 godziny praktyki w przypadku nauki języka niemieckiego, zamawiający wymagał aby godzin było 80. W zakresie umiejętności poszukiwania zatrudnienia zaoferowano 5 godzin teorii oraz 2 godziny praktyki, zamawiający wymagał 5 godzin teorii. Kalkulacja kosztów jest wypełniona w punkcie XII egzamin państwowy/zewnętrzny mimo iż nie przewidziano takiego egzaminu
  w opisie przedmiotu zamówienia, jak również wykonawca nie wskazuje go w ofercie, a mimo to nalicza opłaty za egzamin. Jednocześnie mimo wezwania do uzupełnienia dokumentów nie przedłożono harmonogramu szkolenia.

 3. Oferta firmy SEKA / oddział Wrocław ul. Kaszubska 8/4 50-214 Wrocław, na podstawie art 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP - jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca zaoferował 154 godziny zajęć teoretycznych, podczas gdy wymagane było 160 godzin, nie wskazano również w planie nauczania jaki będzie wymiar zajęć w poszczególnej tematyce kursu. Zaproponowano niezgodnie z SIWZ termin przekazania do urzędu zaświadczeń o ukończonym szkoleniu, zamawiający wymagał dostarczenia do 28.12.2015r, natomiast wykonawca wskazał 30 dni kalendarzowych od zakończenia szkolenia tj. od 22.12.2015r. Przedłożony harmonogram zawiera mnóstwo błędów, a zapisy w nim zawarte nie odpowiadają zapisom SIWZ, mianowicie w godzinach od 09:00 do 15:00 wykonawca realizuje 8 godzin lekcyjnych, czyli zajęcia nie uwzględniają ani jednej przerwy, w dniu 29.10.2015 zajęcia od 09:00 do 14:00 godzin zegarowych 6, 23.11.2015 zajęcia od 09:00 do 12:00 godzin zegarowych 6 w dniu 07.12.2015 przy tym samym czasie trwania kursu godzin zegarowych 5.

 • W części II :

 1. Oferta BEHAP -BUD ul. Grunwaldzka 71/2 32-541 Trzebinia, na podstawie art 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP - jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca zaoferował niezgodnie z SIWZ 5 godzin zajęć teoretycznych w okresie od 26.10.2015 do 06.11.2015, co jest sprzeczne
  z zapisami SIWZ gdzie Zamawiający wymagał aby dzienny wymiar zajęć na jednego uczestnika wynosił nie mniej niż 6 oraz nie więcej niż 8 godzin zegarowych. Jednocześnie w przypadku zajęć praktycznych stworzono 5 podgrup i przewidziano dla nich po 40 godzin praktycznej nauki co nie odpowiada zapisom SIWZ gdzie praktyka miała wynosić 45 godzin. Wykonawca w wykazie sprzętu jakim będzie dysponował nie wskazał precyzyjnie czy posiadany wózek jest specjalizowany ze zmiennym wysięgiem oraz czy wózki są dopuszczone do eksploatacji przez UDT .

 2. Oferta konsorcjum firm PRO-EURO Consuting ul. Armii Krajowej 59/17 Skierniewice oraz edu-project ul. Jana III Sobieskiego 47/51/30 Skierniewice, na podstawie art 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP - jej treść nie odpowiada treści SIWZ. W ofercie wskazano 274 godziny trwania kursu dla jednego uczestnika, podczas gdy na jednego uczestnika miało przypadać 109 godzin. Konsekwentnie powtórzono to w planie nauczania i dodatkowo zaproponowano 6 godzin teorii w zakresie umiejętności poszukiwania zatrudnienia, zamawiający wymagał 5 godzin teorii. W wykazie zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia nie wykazano wymaganego zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia dla kierowców wózków jezdniowych wydanego przez UDT. Jednocześnie mimo wezwania do uzupełnienia dokumentów nie przedłożono harmonogramu szkolenia.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta
w dniu 19.10.2015r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu na część I i II.


 


 


 

Metryka strony
Data publikacji : 12.10.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Agnieszka Łukomska
Autor : Agnieszka Łukomska
Liczba wejść: 938