Ogłoszenie wyników przetargu 3/2015

            Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdnickim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, dla 45 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne (RPO)”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następujące najkorzystniejsze oferty:

 

CZĘŚĆ I – „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135) oraz blach spoinami czołowymi metodą MAG (135) – Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 58-148 Wrocław – cena 50.116,00 zł, liczba punktów kryterium oceny ofert -94,75.

CZĘŚĆ II - „Opiekun osoby starszej z podstawami opieki przedmedycznej i nauką języka obcego” - Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 58-148 Wrocław – cena 17.900,00 zł, liczba punktów kryterium oceny ofert – 100,00.

CZĘŚĆ III – „Referent kadrowo – płacowy z elementami księgowości i nauką języka obcego” - Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 17.850,00 zł liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 100,00.

CZĘŚĆ IV – „Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z blokiem rysunku technicznego” - Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 25.871,00 zł liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 100,00.

 

Zestawienie oceny ofert:

 

Nazwa oferenta

Kryterium certyfikat jakości

(0-10)

Kryterium cena

(1-70)

Kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej (0-10)

Kryterium doświadczenie kadry dydaktycznej (0-10)

Razem

CZĘŚĆ I

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

10

70

6

8,75

94,75

CZĘŚĆ II

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

10

70

10

10

100,00

CZĘŚĆ III

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

10

70

10

10

100,00

CZĘŚĆ IV

Ośrodek Szkolenia Technicznego
Pl. Skarżyńskiego 1
58-301 Wałbrzych

10

37,78

10

10

67,78

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

10

70

10

10

100,00

 

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy, natomiast odrzucono następujące oferty:

CZĘŚĆ I:

1.Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu ul. Orzechowa 2 50-540 Wrocław, na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający w pkt. 3 informacje uzupełniające numer 18 SIWZ wymagał zagwarantowania uczestnikom w każdym dniu zajęć cateringu, wykonawca w kalkulacji kosztów szkolenia nie uwzględnia cateringu. Wykonawca
w harmonogramie nie wykazuje w poszczególnych modułach ile godzin przypada na praktykę, a ile na teorię. Jednocześnie godziny przeprowadzanych zajęć nie odpowiadają zapisom harmonogramu tj. planowane godziny zegarowe realizacji szkolenia 09:15-17:00 podsumowanie godzin zegarowych 8. Dodatkowo harmonogram przewiduje 5 godzin zegarowych dziennie, SIWZ wskazuje iż nie mniej niż 6 godzin dziennie. Zajęcia z umiejętności poszukiwania zatrudnienia miały trwać 5 godzin zegarowych. Wykonawca w trakcie trwania tych zajęć przeprowadza test wiedzy z zakresu zajęć teoretycznych skracają czas poświęcony na umiejętności poszukiwania zatrudnienia do 4 godzin. Nie opisano uzyskanych umiejętności po zakończeniu kursu, Zamawiający szczegółowo określił jakie umiejętności należy posiadać po kursie. Dodatkowo w ofercie nie uwzględniono egzaminu weryfikującego nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje przeprowadzanego w ciągu 3 dni kalendarzowych po zakończeniu uczestnictwa w kursie oraz nie wskazano w wykazie dokumentów wydanych uczestnikom dodatkowego dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych zweryfikowanych dodatkowym egzaminem. Wzór zaświadczenia
o ukończeniu kursu nie zawiera wszystkich elementów określonych przez Zamawiającego. Jednocześnie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 poprawiono oczywista omyłkę rachunkową.
W kalkulacji mylnie wyliczono koszt egzaminu państwowego, 10x60 = 600 zł a nie jak wskazano
w kalkulacji 1600 zł co w ostatecznym rozrachunku zmienia cenę kursu z 39600,00 na 38600,00 zł.

2.    ZTSH TISBUD Jarosław Gargula ul. Jana Pawła II 35 33-300 Nowy Sącz, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca w ofercie wskazuje, iż na jedno stanowisko zajęć praktycznych przypadać będzie 10 uczestników, jest to niedopuszczalne SIWZ jasno wskazuje w pkt. 3 informacje uzupełniające numer 11, iż na jedno stanowisko zajęć praktycznych musi przypadać 1 osoba. Harmonogram szkolenia na zawiera wymaganych 5 godzin na zajęcia
z umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

3.    AIR-PRODUCTS Oddział Wocław ul. Krakowska 36 50-425 Wrocław, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Nie wskazano w wykazie dokumentów wydanych uczestnikom dodatkowego dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych zweryfikowanych dodatkowym egzaminem, jak również nie dołączono do oferty wzoru dodatkowego zaświadczenia potwierdzającego nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje. Jednocześnie na podstawie art. 87 ust 2 pkt 2 poprawiono oczywista omyłkę rachunkową. W kalkulacji kosztów źle podsumowano rubrykę IV Materiały bezpośrednie na kursanta 250+50+900+230 = 1430 a nie 1630,
w konsekwencji zmieniono rubrykę VII koszty bezpośrednie razem 10 x 5400 = 54000 a nie 56600. Rubryka IX razem koszty własne zamiast 56600 winno być 54000, ostatecznie cena kursu uległa zmianie z 77700 na 75700.

CZĘŚĆ II:

1.      NESTOR GROUP Bartosz Berkowski Rynek 39-40 58-100 Świdnica, na postawie art.. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca wraz z ofertą przedłożył certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie, który nie odpowiada wymaganiom postawionym w SIWZ
( niepoprawne loga oraz brak w treści potwierdzenia nabycia kwalifikacji lub kompetencji zawodowych zweryfikowanych w wyniku egzaminu przeprowadzonego po szkoleniu. Druk miał być zgodny z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
w zakresie informacji i promocji.)

2.    Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski Przełęcz 51 60-115 Poznań, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca
w harmonogramie zaproponował przeprowadzenie zajęć z nauki języka obcego odbywających się codziennie. SIWZ wymagała aby pomiędzy jednym dniem zajęć a kolejnym był co najmniej 1 dzień przerwy. Dodatkowo w ofercie nie uwzględniono egzaminu weryfikującego nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje przeprowadzanego w ciągu 3 dni kalendarzowych po zakończeniu uczestnictwa w kursie.

3.    Edu-projekt Radosław Krokocki ul. Jana III Sobieskiego 47/51/30 96-100 Skierniewice, na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy PZP –jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wymaganą formą kształcenia zgodnie z zapisem pkt. 3 numer 16 informacji uzupełniających SIWZ jest zgodnie z wytycznymi MEN kurs, zaoferowano szkolenie. Określenie uzyskanych umiejętności po zakończeniu kursu nie w pełni pokrywają się z wymaganiami określonymi w SIWZ, są zbyt ogólnikowe a Zamawiający szczegółowo określił jakie umiejętności należy posiadać po kursie. Dodatkowo w ofercie nie uwzględniono egzaminu weryfikującego nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje przeprowadzanego w ciągu 3 dni kalendarzowych po zakończeniu uczestnictwa w kursie oraz nie wskazano w wykazie dokumentów wydanych uczestnikom dodatkowego dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych zweryfikowanych dodatkowym egzaminem. Jednocześnie załącznik do oferty został złożony bez podpisu. Brak wzorów zaświadczeń o ukończeniu kursu.

4.    Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała, Agata Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica, na postawie art.. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca wraz z ofertą przedłożył certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie, który nie odpowiada wymaganiom postawionym w SIWZ ( niepoprawne loga oraz brak w treści potwierdzenia nabycia kwalifikacji lub kompetencji zawodowych zweryfikowanych w wyniku egzaminu przeprowadzonego po szkoleniu. Druk miał być zgodny z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.)

CZĘŚĆ III:

1.      Nowoczesny Ośrodek Edukacji ul. Zaułek Szkolny 24 55-002 Kamieniec Wrocławski, na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca zaoferował 158 godzin teorii oraz 88 godzin praktyki co nie odpowiada zapisom SIWZ, jednocześnie w palnie nauczania wskazane jest odpowiednio 168 godzin teorii oraz 82 godziny praktyki co powoduje nieczytelność oferty. Nauka języka obcego miała się odbywać z zachowaniem jednego dnia przerwy pomiędzy zajęciami, wykonawca w harmonogramie zaplanował moduł języka angielskiego bez zachowania przerwy ( zajęcia odbywają się codziennie). Harmonogram nie zawiera terminów przeprowadzenia egzaminów końcowych, a liczba godzin teorii oraz praktyki jest identyczna i wynosi po 250. W ofercie wykonawca nie wskazuje jakie zaświadczenia i certyfikaty zostaną wydane po ukończeniu kursu, oraz nie wskazuje jaka jest dopuszczalna liczba godzin nieobecności na szkoleniu, dopuszczająca do egzaminu końcowego. Załączone wzory zaświadczeń oraz certyfikatów nie odpowiadają wytycznym określonym w SIWZ. Dodatkowo Wykonawca nie przedłożył wraz z ofertą wymaganych oświadczeń.

2.    Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Zielona 8 88-430 Janowiec Wlkp. na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy PZP –jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Zaproponowany termin realizacji zamówienia nie pokrywał się z terminem wskazanym przez Zamawiającego. Wymagana formą kształcenia zgodnie z zapisem pkt. 3 numer 16 informacji uzupełniających SIWZ jest zgodnie
z wytycznymi MEN kurs, zaoferowano szkolenie. Określenie uzyskanych umiejętności po zakończeniu kursu nie w pełni pokrywają się z wymaganiami określonymi w SIWZ, są zbyt ogólnikowe
a Zamawiający szczegółowo określił jakie umiejętności należy posiadać po kursie. Jednocześnie przygotowany harmonogram nie wskazuje ile trwają poszczególne moduły z podziałem na tematykę zajęć, wskazano jedynie czas trwania zajęć danego dnia. Nie daje to Zamawiającemu możliwości weryfikacji spełnienia warunków określonych w SIWZ.

3.    O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński ul. Judyckiego 11 84-200 Wejherowo, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający w pkt. 3 informacje uzupełniające numer 18 SIWZ wymagał zagwarantowania uczestnikom w każdym dniu zajęć cateringu, wykonawca w kalkulacji kosztów szkolenia nie uwzględnia cateringu, forma kształcenia zgodnie z SIWZ – kurs Wykonawca proponuje pozaszkolne formy kształcenia. Dodatkowo zaproponowane wzory zaświadczeń są niezgodne z wytycznymi SIWZ, niepoprawne logowanie oraz brak informacji o finansowaniu kursu z Regionalnego Programu Operacyjnego.

4.    NESTOR GROUP Bartosz Berkowski Rynek 39-40 58-100 Świdnica, na postawie art.. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca wraz z ofertą przedłożył certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie, który nie odpowiada wymaganiom postawionym w SIWZ
( niepoprawne loga oraz brak w treści potwierdzenia nabycia kwalifikacji lub kompetencji zawodowych zweryfikowanych w wyniku egzaminu przeprowadzonego po szkoleniu. Druk miał być zgodny z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
w zakresie informacji i promocji.)

5.    Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski Przełęcz 51 60-115 Poznań, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca
w harmonogramie zaproponował przeprowadzenie zajęć z nauki języka obcego odbywających się codziennie. SIWZ wymagała aby pomiędzy jednym dniem zajęć a kolejnym był co najmniej 1 dzień przerwy. Dodatkowo w ofercie nie uwzględniono egzaminu weryfikującego nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje przeprowadzanego w ciągu 3 dni kalendarzowych po zakończeniu uczestnictwa w kursie.

6.    Edu-projekt Radosław Krokocki ul. Jana III Sobieskiego 47/51/30 96-100 Skierniewice, na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy PZP –jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wymaganą formą kształcenia zgodnie z zapisem pkt. 3 numer 16 informacji uzupełniających SIWZ jest zgodnie z wytycznymi MEN kurs, zaoferowano szkolenie. Określenie uzyskanych umiejętności po zakończeniu kursu nie w pełni pokrywają się z wymaganiami określonymi w SIWZ, są zbyt ogólnikowe a Zamawiający szczegółowo określił jakie umiejętności należy posiadać po kursie. Dodatkowo w ofercie nie uwzględniono egzaminu weryfikującego nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje przeprowadzanego w ciągu 3 dni kalendarzowych po zakończeniu uczestnictwa w kursie oraz nie wskazano w wykazie dokumentów wydanych uczestnikom dodatkowego dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych zweryfikowanych dodatkowym egzaminem. Jednocześnie załącznik do oferty został złożony bez podpisu. Brak wzorów zaświadczeń o ukończeniu kursu.

7.    Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała, Agata Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica, na postawie art.. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca wraz z ofertą przedłożył certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie, który nie odpowiada wymaganiom postawionym w SIWZ ( niepoprawne loga oraz brak w treści potwierdzenia nabycia kwalifikacji lub kompetencji zawodowych zweryfikowanych w wyniku egzaminu przeprowadzonego po szkoleniu. Druk miał być zgodny z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.)

8.    Ośrodek Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu ul. Orzechowa 2 50-540 Wrocław, na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający w pkt. 3 informacje uzupełniające numer 18 SIWZ wymagał zagwarantowania uczestnikom w każdym dniu zajęć cateringu, wykonawca w kalkulacji kosztów szkolenia nie uwzględnia cateringu. Wykonawca
w harmonogramie zaproponował przeprowadzenie zajęć z nauki języka obcego odbywających się codziennie w wymiarze 8godzin. SIWZ wymagała aby pomiędzy jednym dniem zajęć a kolejnym był co najmniej 1 dzień przerwy, a zajęcia trwały nie dłużej niż 5 godzin dziennie. Nie opisano uzyskanych umiejętności po zakończeniu kursu, Zamawiający szczegółowo określił jakie umiejętności należy posiadać po kursie. Dodatkowo w ofercie nie uwzględniono egzaminu weryfikującego nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje przeprowadzanego w ciągu 3 dni kalendarzowych po zakończeniu uczestnictwa w kursie oraz nie wskazano w wykazie dokumentów wydanych uczestnikom dodatkowego dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych zweryfikowanych dodatkowym egzaminem. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu nie zawiera wszystkich elementów określonych przez Zamawiającego.

CZĘŚĆ IV:

1.      Centrum Kształcenia Biznesu ul. Zamkowa 3 95-200 Pabianice, na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca w ofercie nie wskazał formy kształcenia ( zgodnie z Rozporządzeniem MEN), plan nauczania oraz harmonogram przewidują 57 godzin zajęć teoretycznych oraz 123 godziny zajęć praktycznych co nie odpowiada zapisom SIWZ, która odpowiednio wskazuje na 60 godzin teorii i 120 godziny praktyki. Zajęcia z zakresu umiejętności poszukiwania zatrudnienia zostały podzielone na 2 godziny teorii i 3 godziny praktyki, podczas gdy Zamawiający wymagał aby było 5 godzin teorii. Wykonawca w harmonogramie w dniu 22.10.2015 przewidział zajęcia trwające 5,5 godziny, podczas gdy zajęcia miały trwać nie mniej niż 6 godzin dziennie. Wykonawca nie załączył wraz z ofertą programu szkolenia, a informacje zawarte
w formularzu ofertowym nie spełniają Krajowych Standardów Kwalifikacji/Kompetencji Zawodowych zidentyfikowanych bezpośrednio dla każdego zawodu opisanego w SIWZ. Nie opisano uzyskanych umiejętności po zakończeniu kursu, Zamawiający szczegółowo określił jakie umiejętności należy posiadać po kursie. Zamawiający w pkt. 3 informacje uzupełniające numer 18 SIWZ wymagał zagwarantowania uczestnikom w każdym dniu zajęć cateringu, wykonawca
w kalkulacji kosztów szkolenia nie uwzględnia cateringu. Wykonawca wraz z ofertą przedłożył certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie, który nie odpowiada wymaganiom postawionym
w SIWZ ( niepoprawne loga oraz brak w treści potwierdzenia nabycia kwalifikacji lub kompetencji zawodowych zweryfikowanych w wyniku egzaminu przeprowadzonego po szkoleniu. Druk miał być zgodny z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020
w zakresie informacji i promocji.)

 

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta
w dniu 19.08.2015r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu na część I, II, III i IV.

 

Metryka strony
Data publikacji : 12.08.2015
Data modyfikacji : 12.08.2015 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 1712