Ogłoszenie wynikow przetargu 2/2015

  

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy dla 35 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Świdnicy (FP2)”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następujące najkorzystniejsze oferty:

 

CZĘŚĆ II - „Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC z blokiem rysunku technicznego” - oferta Ośrodka Szkolenia Technicznego Plac Skarżyńskiego 1 58-301 Wałbrzych – cena 44.180,35 zł liczba punktów w kryterium oceny ofert - 93,33

CZĘŚĆ III - „Kelner, barman, barista z obsługą kas fiskalnych i nauka języka obcego” - oferta Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 22.000,00 zł liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 99,17

Były to jedyne oferty złożone w poszczególnych częściach zamówienia nie podlegające odrzuceniu.

 

W powyższym postępowaniu:

  • W części II nie wykluczono żadnego wykonawcy natomiast odrzucono następujące oferty:
  1. Oferta NESTOR GROUP Bartosz Berkowski Rynek 39-40 58-100 Świdnica na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca zaoferował niezgodnie z SIWZ 1 godzinę praktycznej nauki obsługi tokarki oraz frezarki CNC w dniu 12.06.2015r., co jest sprzeczne z zapisami SIWZ gdzie Zamawiający wymagał aby dzienny wymiar zajęć na jednego uczestnika wynosił nie mniej niż 6 oraz nie więcej niż 8 godzin zegarowych.
  2. Oferta „Oświata” Spółdzielnia Pracy Ośrodek Szkolenia Zawodowego ul. B. Chrobrego 20 55-200 Oława, na podstawie art 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP - jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca zaoferował niezgodnie z SIWZ 5 godzin zajęć w dniu 14.05.2015r., co jest sprzeczne
    z zapisami SIWZ gdzie Zamawiający wymagał aby dzienny wymiar zajęć na jednego uczestnika wynosił nie mniej niż 6 oraz nie więcej niż 8 godzin zegarowych. Jednocześnie we wzorze Zaświadczenia po ukończonym szkoleniu brak wymaganego suplementu.
  • W części III wykluczono Wykonawcę firmę NESTOR GROUP Bartosz Berkowski Rynek 39-40
    58-100 Świdnica na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP, w związku z nie wykazaniem spełnienia warunku udziału w postępowaniu polegającym na posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia tj. zorganizowania w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 2 szkoleń grupowych o tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia ( za szkolenie grupowe uważa się szkolenie w którym uczestniczy co najmniej 8 osób). Wykonawca został wezwany do uprawdopodobnienia swego oświadczenia o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, ale mimo złożonych wyjaśnień nie udokumentował spełniania powyższego warunku tj przeprowadzenia 2 szkoleń grupowych o podobnej do przedmiotu zamówienia tematyce. Ofertę firmy NESTOR GROUP na podstawie art. 24 ust 4 ustawy PZP uznano za odrzuconą.
  • W części III odrzucono ofertę firmy Zann Investments Maciej Zarzecki ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 11 lok 218 03-718 Warszawa na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP - jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca mimo wezwania do uzupełnienia dokumentów nie przedłożył harmonogramu szkolenia oraz wzorów zaświadczeń po ukończonym szkoleniu.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta
w dniu 16.04.2015r. z Ośrodkiem Szkolenia Technicznego w Wałbrzychu na część II oraz z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu na część III.

 

z poważaniem
Agnieszka Łukomska
Z-ca Kierownika Działu Organizacyjnego
74 646 28 69

Metryka strony
Data publikacji : 09.04.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 1590