Ogłoszenie wynikow przetargu 2/2015 zakończenie Część I

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego finansowanego ze środków Funduszu Pracy dla 35 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Świdnicy (FP2)” w zakresie części I - „Organizacja i logistyka gospodarki magazynowej” dla 15 osób, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą ofertę:

 

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 35.985,00 zł liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 99,29

 

Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium koszt szkolenia (cena)

Liczba pkt w kryterium certyfikat jakości usług lub inny dokument

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej

Liczba pkt w kryterium doświadczenie
w organizacji szkoleń

 

Razem

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a Wrocław

55

10

10

24,29

99,29

 

W powyższym postępowaniu wykluczono na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 wykonawcę NESTOR GROUP Rynek 39-40 58-100 Świdnica jednocześnie odrzucono jego ofertę, ponieważ mimo wezwania do uzupełnianie dokumentów potwierdzających spełnianie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj przedłożenia Zamawiającemu decyzji Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego o dopuszczenie do jazdy wózka podnośnikowego przewidzianego do praktycznej nauki podczas szkolenia oraz przedłożenia kwalifikacji potwierdzonych przez UDT zaświadczeniem kwalifikacyjnym w grupie, kategorii i zakresie – rodzaju urządzenia odpowiedniego dla zakresu szkolenia dla jednego ze wskazanych instruktorów zajęć praktycznych. Dodatkowo Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu zatwierdzonego przez UDT autorskiego programu modułowego szkolenia
z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z wymiana butli gazowych oraz nie określił w jakich grupach zamierza realizować praktyczną naukę jazdy wraz z podaniem szczegółowego harmonogramu dla każdej z grup. Z dokumentacji złożonych przez Wykonawcę wynika ich w ciągu 20 godzin zegarowych zamierza przeszkolić z praktycznej obsługi wózka jezdniowego wszystkich 15 uczestników co jest niezgodne z założeniami UDT oraz zapisami SIWZ.

Jednocześnie odrzucono ofertę firmy BEHAP-BUD Ewa, Eugeniusz Winiarscy ul. Grunwaldzka 71/2 32-541 Trzebnica na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 jej treść nie odpowiada treści SIWZ, a mianowicie Wykonawca zaoferował w harmonogramie szkolenia w dniach 10-12.06.2015 szkolenia w wymiarze 5 godzin a zapisy SIWZ precyzują jasno, iż dzienny wymiar zajęć na jednego uczestnika musi wynosić nie mniej niż 6 oraz nie więcej niż 8 godzin zegarowych – zapis nie dotyczy wyłącznie realizacji zajęć praktycznych z zakresu kierowcy wózków jezdniowych, które muszą zostać zrealizowane wg stosownych wytycznych programowych, a co w tym przypadku nie ma miejsca.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta
w dniu 08.04.2015r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu
ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław.

 

 

z poważaniem
Agnieszka Łukomska
Z-ca Kierownika Działu Organizacyjnego
74 646 28 69

Metryka strony
Data publikacji : 01.04.2015
Data modyfikacji : 02.04.2015 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 1423