Ogłoszenie wyników przetargu 1/2015

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego finansowanego ze środków Funduszu Pracy dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy (FP1)”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą ofertę:

 

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 57.300,00 zł liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 100


 

Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium koszt szkolenia (cena)

Liczba pkt w kryterium certyfikat jakości usług lub inny dokument

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej

Liczba pkt w kryterium doświadczenie
w organizacji szkoleń


 

Razem

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a Wrocław

55

10

10

25

100

NESTOR Group Rynek 39-40 58-100 Świdnica

53,19

10

10

25

98,19

 

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy natomiast odrzucono następujące oferty:

 1. Oferta VINCI Magda Wysocka ul. Mikołaja Reja 12 49-300 Brzeg na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

  a) Wykonawca zaoferował niezgodnie z SIWZ 6 godzin teorii na umiejętność poszukiwania zatrudnienia, Zamawiający wymagał 5 godzin zegarowych w zakresie zajęć teoretycznych.

  b) dodatkowo Wykonawca wykazał w harmonogramie zajęć po 10 lekcji co następnie przekłada na 8 godzin zegarowych, a Zamawiający wyraźnie wskazywał w SIWZ iż za godzinę zegarową kursu należy przyjąć 60 minut, które obejmują zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut.
  c) wg harmonogramu kurs trwa do 28.04.2015r., natomiast Wykonawca w ofercie wskazuje datę 29.04.2015r.

  d) harmonogram nie pokrywa się również ze wskazywanym w ofercie planem nauczania. Wykonawca wskazuje w planie nauczania: techniki malarskie 13 teoria/60 praktyka natomiast z harmonogramu uzyskujemy 12 teoria/60 praktyka, Wykonanie posadzek z płytek w planie nauczania 12 teoria/60 praktyka w harmonogramie 12 teoria/58 praktyka, Wykonanie posadzki z tworzyw sztucznych w planie nauczania 12 teoria/50 praktyka w harmonogramie 12 teoria/49praktyka, Budowa instalacji elektrycznej w planie nauczania 5 teoria/10 praktyka w harmonogramie 5 teoria/9 praktyka, Montaż instalacji elektrycznej w planie nauczania 5 teoria/10 praktyka w harmonogramie 5 teoria/9 praktyka, Umiejętność poszukiwania i pozyskiwania zatrudnienia w planie nauczania 5 teoria w harmonogramie 6 teoria. Ostatecznie dochodzi do różnicy ogólnej sumy godzin teorii i praktyki całego kursu tj. zamiast 200 godzin praktyki uzyskujemy 195 godzin praktyki co jest niezgodne z SIWZ.

  e) Wykonawca nie dostarcza wraz z ofertą wzoru wszystkich zaświadczeń, mianowicie brak świadectwa kwalifikacyjnego, natomiast wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego elementów, brak okresu trwania szkolenia.

  f) kadra szkoleniowa biorąca udział w realizacji zamówienia, której doświadczenie jest podstawą oceny oferty i potwierdzeniem posiadanych umiejętności, nie pokrywa się z harmonogramem szkolenia. Pan Mateusz Kania który zostaje przydzielony w ofercie do prowadzenia zajęć z zakresu poszukiwania pracy, na co Wykonawca przedstawia przeprowadzone w okresie ostatnich 3 lat szkolenia w tym zakresie, w harmonogramie zostaje przydzielony oprócz wspominanych technik poszukiwania pracy do eksploatacji instalacji elektrycznych, technik malarskich oraz wykonania posadzek z płytek.

  g) Wykonawca nie wykazuje w ofercie w wykazie narzędzi i wyposażenia wszystkich wymaganych
  w SIWZ sprzętów mianowicie w wykazie brak rusztowania, pistoletu do malowania oraz nagrzewnic.

  h) zaoferowana cena egzaminu państwowo dot świadectwa kwalifikacyjnego E jest niezgodna
  z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (dz. U. Z 2003r. Nr 89 poz. 828). § 14 ust. 2 określa wartość opłaty egzaminacyjnej stanowiącą 10 % minimalnego wynagrodzenia tj. od 01.01.2015r. kwota ta wynosi 175 zł na osobę.

 2. Oferta Agencji Rozwoju Edukacji Norbert Jasiński ul. Grzybowska 58 42-200 Częstochowa, na podstawie art 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP - jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

  a) Wykonawca zaoferował niezgodnie z SIWZ termin realizacji szkolenia. Zamawiający wymagał aby szkolenie rozpoczęło się 10.03.2015r. i zakończyło w dniu 30.04.2015r. Wykonawca oferuje termin 17.03.2015-23.04.2015r. SIWZ dopuszczała jedynie możliwość skrócenia lub przedłużenia terminu zakończenia szkolenia.

  b) Zamawiający wymagał aby minimalna ilość godzin szkolenia przypadająca na jednego uczestnika wynosiła 265 godzin z czego 65 godzin teorii i 200 godzin praktyki i nie obejmuje to czasu na przeprowadzenie zarówno egzaminu końcowego ( wewnętrznego) jak i egzaminu państwowego/ zewnętrznego. Wykonawca oferuje odpowiednio na stronie 3 oferty 64 godziny teorii i 199 godziny praktyki, natomiast w planie nauczania na stronie 4 oferty odpowiednio 63 godziny teorii i 198 godzin praktyki. Co nie ma odzwierciedlenia w harmonogramie szkolenia gdzie godzin teorii jest 216 natomiast praktyki 49.

  c) brak wskazania miejsca przeprowadzenia zajęć teoretycznych.

  d) Wykonawca nie wskazuje w ofercie świadectwa kwalifikacji E jako dokumentu potwierdzającego nabyte umiejętności, również nie załącza do oferty jego wzoru oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia.

  e) Wykonawca nie wskazuje w ofercie zakresu wykonywanych czynności przez poszczególnych wykładowców, trudno określić czy posiadają odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń odpowiadające ich zakresowi prac w szkoleniu będącym przedmiotem zamówienia.

  f) Wykonawca w harmonogramie wskazuje po 11 i 12 godzin szkolenia dziennie co jest niezgodne
  z zapisami SIWZ, gdzie dzienny wymiar zajęć miał wynosić nie mniej niż 6 i nie więcej niż 8 godzin zegarowych i zawierać się w przedziale godzin od 08:00 do 19:00 a Wykonawca w dniu 20.04.2015 proponuje zajęcia od 08:00 do 20:00.

  g) zaoferowana cena egzaminu państwowo dot świadectwa kwalifikacyjnego E jest niezgodna
  z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (dz. U. Z 2003r. Nr 89 poz. 828). § 14 ust. 2 określa wartość opłaty egzaminacyjnej stanowiącą 10 % minimalnego wynagrodzenia tj. od 01.01.2015r. kwota ta wynosi 175 zł na osobę.

   

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 05.03.2015r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław.


 

 

z poważaniem
Agnieszka Łukomska
Z-ca Kierownika Działu Organizacyjnego
74 646 28 69
Metryka strony
Data publikacji : 26.02.2015
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 1494