Ogłoszenie wyników przetargu - 3/2014

 


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy dla 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy (FP1)”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następujące najkorzystniejsze oferty: 

Część I – AIR Produckts ul. Krakowska 36/38 50-425 Wrocław – cena 207.000,00 zł liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 74
Część II – Ośrodek Szkolenia Technicznego Pl. Skarżyńskiego 1 58-301 Wałbrzych – cena 44.997,89 liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 83,3
Na każdą część złożono po jednej ofercie nie podlegającej odrzuceniu. W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy .

Zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 1 lt a ustawy PZP umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte w dniu 01.12.2014r. Odpowiednio na część I z Air Products ul. Krakowska 36/38 450-425 Wrocław oraz na część II z Ośrodkiem Szkolenia Technicznego Pl. Skarżyńskiego 1 58-301 Wałbrzych.

Metryka strony
Data publikacji : 28.11.2014
Data modyfikacji : 28.11.2014 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 1831