Ogłoszenie wyników przetargu - 2/2014

  

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy dla 35 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy (FP1)”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następujące najkorzystniejsze oferty:

 

Część I – Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 98.500,00 zł liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 78

Część II - Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 43.575,00 zł liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 96,43

Część III – Ośrodek Szkolenia Technicznego Pl. Skarżyńskiego 1 58-301 Wałbrzych – cena 44.612,76, liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 86,25

Na każdą część złożono po jednej ofercie nie podlegającej odrzuceniu.

 

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy natomiast odrzucono następujące oferty:

  1. Oferta Zakładu Szkolenia i Doskonalenia Kadr ul. Niklowa 3/1 53-435 Wrocław złożona na część II na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca zaoferował niezgodnie z SIWZ 5 godzin teorii oraz 3 godziny praktyki na umiejętność poszukiwania zatrudnienia, Zamawiający wymagał 5 godzin zegarowych w zakresie zajęć teoretycznych. Dodatkowo Wykonawca zaoferował zajęcia od 08:00 do 16.35 co przekracza dopuszczalny dzienny wymiar zajęć, który nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych dziennie. Jednocześnie przedstawiony harmonogram realizacji szkolenia nie wykazuje wymaganego w SIWZ czasu przypadającego na jednego uczestnika szkolenia
    w zakresie praktyki w obsłudze wózka jezdniowego ( ok 11 godzin zegarowych i 15 minut) oraz wymiany butli ( ok 3 godzin zegarowych i 45 minut). Wykonawca nie załączył również do oferty wzoru uprawnienia dla kierowców wózka jezdniowego podnośnikowego z napędem silnikowym.
  2. Oferta firmy Centrum Kształcenia Biznesu ul. Zamkowa 3 95-200 Pabianice złożona na cześć III na podstawie art 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP - jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca nie wykazał w programie nauczania praktycznej nauki obsługi frezarki, dodatkowo uwzględnił 3 godziny na umiejętność poszukiwania zatrudnienia, natomiast Zamawiający wymagał 5 godzin. Brak szczegółowego opisu sali szkoleniowej wraz z jej wyposażeniem. Nie spełniono warunku SIWZ dotyczącego minimalnej ilości zajęć dziennie. Zamawiający wymagał aby było ich nie mniej niż 6, Wykonawca zaoferował w harmonogramie w dniu 17.07.2014 - 4 godziny, Jednocześnie zaoferowano szkolenie w niedzielę 10.08.2014r. , a zajęcia miały się odbywać od poniedziałku do piątku. Zamawiający w SIWZ wskazał aby w I miesiącu szkolenie trwało ok 150 godzin zegarowych oraz w II miesiącu ok 110 zegarowych, natomiast Wykonawca w I miesiącu proponuje 180 godzin a w II miesiącu 80 godzin. Wzór zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie zawiera suplementu wymaganego w rozporządzeniu MEN.

 

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy PZP umowy w sprawie zamówienia publicznego na część I i II zostanie zawarta w dniu 28.04.2014r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław oraz na część III w dniu 28.04.2014r. z Ośrodkiem Szkolenia Technicznego Pl. Skarżyńskiego 1 58-301 Wałbrzych.

z poważaniem
Agnieszka Łukomska
Z-ca Kierownika Działu Organizacyjnego
74 646 28 69

Metryka strony
Data publikacji : 14.04.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 1122