Ogłoszenie wyników przetargu - 1/2014

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego w kierunku przepisy oraz procedury związane
z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej ”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą ofertę:

Oferta nr 8/01/14– Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 41.550,00 zł liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 100

Zestawienie oceny ofert:

Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium koszt szkolenia (cena)

Liczba pkt w kryterium certyfikat jakości usług lub inny dokument

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej

Liczba pkt w kryterium Doś.w organizacji szkoleń

 

Razem

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Przełącz 51 Poznań

38,25

10

10

10

68,25

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a Wrocław

55

10

10

25

100

Centrum Rozwoju Osobowego RENESANS ul. Ofiar Oświęcimskich 15 Świdnica

36,91

0

10

20

66,91

W powyższym postępowaniu wykluczono wykonawcę Firma Szkoleniowo- Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy PZP z uwagi na niespełnienie warunku udziału w postępowaniu polegające na braku zaktualizowanego na bieżący rok kalendarzowy wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Jednocześnie na podstawie art 24 ust 4 oferta powyższego wykonawcy została odrzucona.

W postępowaniu odrzucono:

 - Ofertę  firmy Centrum Edukacyjne PROGRESS ul. Paderewskiego 43 43-600 Jaworzno na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
Wykonawca zastosował własny wzór załącznika do formularza ofertowego w którym nie uwzględnił wszystkich wymaganych przez Zamawiającego elementów, mianowicie brak informacji o przewidywanym egzaminie potwierdzającym nabycie umiejętności lub kompetencji zawodowych i/lub społecznych, zarówno nie wskazano przez kogo oraz w jakim miejscu będzie przeprowadzony, w jakim terminie od zakończenia szkolenia oraz w jakim wymiarze godzinowym. Dodatkowo Wykonawca nie określił formy kształcenia zgodnej
z Rozporządzeniem MEN oraz nie uwzględnił czasu niezbędnego na przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego wymaganego w SIWZ.

- Ofertę Instytutu Rachunkowości i Podatków ul. Szpitalna 1/35-36 00-020 Warszawa na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca nie wskazał czasu niezbędnego na przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego wymaganego
w SIWZ, nie wskazano dokładnie miejsca realizacji zajęć szkoleniowych ( SIWZ pkt 5 c), jak również nie określono czy obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, nie określono zakresu wykonywanych czynności przez poszczególnych wykładowców podczas realizacji szkolenia oraz załączono niezgodny z obowiązującym Rozporządzeniem MEN  wzór zaświadczenia po ukończonym szkoleniu ( załączony wzór zaświadczenia nie obowiązuje od 01.09.2013r.).

- Ofertę firmy vm.pl ul. Kościuszki 82 50-441 Wrocław na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca dokonał zmiany nazwy szkolenia niezgodnie z SIWZ, dodatkowo nie określono zakresu wykonywanych czynności przez poszczególnych wykładowców podczas realizacji szkolenia, nie uwzględniono
w ofercie niezbędnego wyposażenia wykorzystywanego do realizacji szkolenia m.in. wymaganego w SIWZ programu PŁATNIK, nie określono czy obiekt gdzie będzie realizowane szkolenie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

- Ofertę firmy SIM Ośrodek Doskonalenia Kadr ul. Piławska 7/1 50-538 Wrocław na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca nie wskazał informacji o przewidywanym egzaminie potwierdzającym nabycie umiejętności lub kompetencji zawodowych i/lub społecznych, zarówno nie wskazano przez kogo oraz w jakim wymiarze godzinowym będzie przeprowadzony. Brak również informacji odnośnie wymaganego w SIWZ dodatkowego dokumentu potwierdzającego nabycie umiejętności lub kompetencji zawodowych i/lub społecznych, nie wskazano czy będzie wystawiony w jakiej formie i przez kogo oraz w jakim terminie zostanie wydany. Dodatkowo nie określono czy program szkolenia został/ nie został opracowany z wykorzystaniem standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń, dostępnych w bazach danych Ministra (MES). Nie określono nadzoru prowadzonego podczas realizacji szkolenia oraz nie uwzględniono w ofercie niezbędnego wyposażenia wykorzystywanego do realizacji szkolenia m.in. wymaganego w SIWZ programu PŁATNIK,  jak również nie określono czy obiekt gdzie będzie realizowane szkolenie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Jednocześnie Wykonawca wskazał w ofercie, iż nie dostarczy kart ocen z okresowych sprawdzianów efektów kształcenia co jest sprzeczne z zapisem § 4 pkt 13 lit b umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. Wzór zaświadczenia o ukończonym szkoleniu nie spełnia wszystkich wytycznych z Rozporządzenia MEN , mianowicie brakuje wymiaru godzin jak również przytoczony Dziennik Ustaw nie obowiązuje od 01.09.2013r.

- Ofertę firmy Nestor Group Rynek 39/40 58-100 Świdnica na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca jako formę kształcenia zaoferował kurs umiejętności zawodowych zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012, natomiast po jego ukończeniu zamierza wydawać zaświadczenie na podstawie rozporządzenia MPiPS z 14 września 2010. Jednocześnie zaproponowana forma kształcenia jest niezgodna z wymaganiami zamawiającego odnośnie szkolenia grupowego w zakresie przepisów oraz procedury związanej z założeniem i prowadzeniem własnej działalności, nie jest to szkolenie po którym można zdobyć zawód, a jedynie umiejętności związane z zakładaniem działalności gospodarczej, jej prawnego i ekonomicznego zakresu oraz umiejętności wypełniania i przesyłania druków zgłoszeniowych i rozliczeniowych firmy. Zaproponowany kurs umiejętności zawodowych jest kształceniem według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach. Dodatkowo Wykonawca nie uwzględnił w ofercie informacji odnośnie wymaganego w SIWZ dodatkowego dokumentu potwierdzającego nabycie umiejętności lub kompetencji zawodowych i/lub społecznych, nie wskazano czy będzie wystawiony w jakiej formie i przez kogo oraz w jakim terminie zostanie wydany.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 03.04.2014r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław.

z poważaniem
Agnieszka Łukomska
Z-ca Kierownika Działu Organizacyjnego
74 646 28 69

Metryka strony
Data publikacji : 27.03.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 1156