Ogłoszenie wyników przetargu - 10/2013

 
OGŁOSZENIE
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż  w  postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „ dostawa systemu prezentacji treści multimedialnych ” na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą  ofertę:
 
  • MAXTO ul. Reduta 5 31-421 Kraków  - cena  168.510,00 zł
 
Oferta w/w firmy była jedyną ofertą nie podlegającą odrzuceniu w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. Odrzucono następujące oferty:
 
  1. Ofertę firmy INFOBOX ul. Kraszewskiego 9 43-400 Cieszyn zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunkiem koniecznym było posiadanie deklaracji CE na monitory. Firma INFOBOX załączyła do oferty nieważne certyfikaty CE. Deklaracje CE oparte o Dyrektywy LVD-73/23/EEC oraz EMC 89/336/EEC utraciły swoją ważność, a produkty o nie oparte zostały wycofane z rynku. W związku z tym iż monitory o nazwie Infobox DS42 i DS42T nie posiadają odpowiednich certyfikatów CE nie można wprowadzić na nie oznakowania CE. W myśl tych Dyrektyw jest to sprzęt elektroniczny nielegalnie wprowadzony do obrotu, a zakupienie go jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 
  1. Ofertę firmy Tdcpolska ul. Wyspiańskiego 9A 64-920 Piła zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaproponował w złożonej ofercie terminal komputerowy SCEO BOX. Zamawiający po zapoznaniu się z opisem w/w terminala na stronie internetowej Wykonawcy www.tdcpolska.pl/pl/oprogramowanie/index.html poprosił w oparciu o art. 87 ust 1 ustawy PZP o wyjaśnienie treści złożonej oferty, mając wątpliwość co do zgodności z SIWZ. W odpowiedzi otrzymano wyjaśnienie, iż terminal SCEO BOX oparty jest o terminal Asus EB1007 spełniający wymagania SIWZ. Zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy PZP niedopuszczalne jest dokonywanie jakiekolwiek zmiany w treści oferty, a zmiana terminala z SCEO BOX na Asus EB1007 taką jest, mamy tu do czynienia z  innym producentem  i innym technicznie sprzętem. Dodatkowo Zamawiający poprosił o wyjaśnienie zaoferowanego oprogramowania SCEO Software. W wyniku analizy otrzymanej dokumentacji Zamawiający stwierdził że oprogramowanie nie spełnia wszystkich zapisów określających przedmiot zamówienia w SIWZ, mianowicie system nie posiada następujących funkcjonalności:
 
  • interfejsu użytkownika przynajmniej w dwóch wersjach językowych: języku polskim oraz języku angielskim.
  • umożliwiania pobierania z systemu SYRIUSZ informacji o aktualnych ofertach pracy  i szkoleniach a następnie wyświetlać je jako część programu informacyjnego.
  • umożliwiania wyszukiwanie zasobów oraz programów po fazie zawartej w nazwie lub jego oznaczeniu.
  • streaming obrazu wideo z kanału YouTube.
  • automatycznego przetwarzanie i zapisu w bibliotece plików filmów wideo w postaci plików *.mp4,  których dźwięk zakodowany jest przy użyciu kodeka AAC.
 
  1. Ofertę firmy ZETO-ŚWIDNICA ul. Grodzka 15 58-100 Świdnica zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP, jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaoferował terminal komputerowy mini PC EEEBOX o wymiarach obudowy szerokość 39 mm x wysokość 193 mm x głębokość 193 mm, który nie spełnia wymagań SIWZ w zakresie wymiaru obudowy,  które max powinny wynosić szerokość 223 mm x wysokość 27 mm x głębokość 178 mm.
 
Zgodnie z art. 94 ust 2 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 07.08.2013r. z firmą MAXTO ul. Reduta 5 31-421 Kraków.
Metryka strony
Data publikacji : 31.07.2013
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 1169