Ogłoszenie wyników przetargu - 03/2013

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego w kierunku przepisy oraz procedury związane z założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej ”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą ofertę:

 

  • Oferta nr 4– Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 
    50-148 Wrocław – cena 38.295,00 zł liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 100

Zestawienie oceny ofert:

Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium koszt szkolenia (cena)

Liczba pkt w kryterium certyfikat jakości usług lub inny dokument

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej

Liczba pkt w kryterium doświadczenie
w organizacji szkoleń

Razem

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Rynku Pracy 
Al. Wojska Polskiego 18A/2 
Jelenia Góra

54,15

10

10

22,50

96,65

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a Wrocław

100

10

10

25

100

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Przełącz 51 Poznań

38,83

10

10

25

83,83

 

W powyższym postępowaniu wykluczono wykonawcę Globalskills ul. Saperów 57/1 Wrocław na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy PZP z uwagi na niespełnieniu warunku udziału w postępowaniu polegające na braku sali przeznaczonej dla 20 osobowej grupy szkoleniowej. Wykonawca wskazał iż dysponuje pomieszczeniami wykładowymi mieszczącymi max 15 osób, natomiast Zamawiający wymagał, aby sale dydaktyczne odpowiadały warunkom opisanym w przedmiocie zamówienia tj. były dostosowane do grup do dwudziestu osób. Jednocześnie na podstawie art 24 ust 4 oferta powyższego wykonawcy została odrzucona.

 

W postępowaniu odrzucono również ofertę firmy NESTOR group Rynek 39-40 58-100 Świdnica na podstawie art 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. W wymaganej minimalnej ilości godzin szkolenia zarówno w części praktycznej jak i teoretycznej uwzględniono odpowiednio 1 i 2 godziny na egzamin co jest niezgodne z zapisem pkt 11 Informacji Uzupełniających uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia w pkt 3 SIWZ, dodatkowo wzór zaświadczenia nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego elementów tj. brak okresu trwania szkolenia i formy szkolenia.

 

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w dniu 23.04.2013r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław.

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 17.04.2013
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 1416