Ogłoszenie wyników przetargu - 02/2013

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie
i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy dla 37 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy (FP1)”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następujące najkorzystniejsze oferty:

 

Część I – Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 59.505,00 zł liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 94,25

Część II – Ośrodek Szkolenia Technicznego Pl. Skarżyńskiego 1 58-301 Wałbrzych – cena 53.975,43, liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 85

Część III - Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 48.984,00 zł liczba punktów w kryteriach oceny ofert – 98,33

Na każdą część złożono po jednej ofercie nie podlegającej odrzuceniu.

 

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz odrzucono następujące oferty:

1.    Oferta firmy NESTOR group Rynek 39-40 58-100 Świdnica złożoną na część I na podstawie art 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP – jej treść nie odpowiada treści SIWZ. W wymaganej minimalnej ilości godzin szkolenia zarówno w części praktycznej jak i teoretycznej uwzględniono po 2 godziny na egzamin co jest niezgodne z zapisem pkt 11 Informacji Uzupełniających uwzględnionych w opisie przedmiotu zamówienia w pkt 3 SIWZ, dodatkowo wzór zaświadczenia nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego elementów tj. brak okresu trwania szkolenia i formy szkolenia.

2.    Oferta firmy Centrum Kształcenia Biznesu ul. Zamkowa 3 95-200 Pabianice złożona na cześć II na podstawie art 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP - jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca nie spełnił warunku określonego w opisie przedmiotu zamówienia w pkt 3 SIWZ dotyczącego minimalnej ilości zajęć dziennie. Zamawiający wymagał aby było ich nie mniej niż 5, Wykonawca zaoferował w harmonogramie w dniu 15.05.2013 4 godziny, dodatkowo nie opisano szczegółowo sal szkoleniowych wraz z ich wyposażeniem.

 

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy PZP umowy w sprawie zamówienia publicznego na część I i III zostanie zawarta w dniu 15.04.2013r. z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław oraz na część II w dniu 15.04.2013r. z Ośrodkiem Szkolenia Technicznego Pl. Skarżyńskiego 1 58-301 Wałbrzych.

Metryka strony
Data publikacji : 05.04.2013
Data modyfikacji : 05.04.2013 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 2203