01/2012 - przetarg - ogłoszenie wyników

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą ofertę:

 

  • Oferta nr 8/1/2012 – JM Data ul. Trakt Lubelski 233 04-667 Warszawa - cena 31607,31 zł

 

Wykonawca zaoferował najniższą cenę i uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, zestawienie oceny poniżej:

Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena 100%

Razem

JM Data ul. Trakt Lubelski 233 04-667 Warszawa

100

100

BS Polska ul. Rynek 6 32-052 Radziszów

88,68

88,68

FHU GRAWIT ul. Górny Bór 5 43-430 Skoczków

86,63

86,63

PH SPOKO & BE.ES Sp. z o.o. ul. Lotników 3E

58-300 Wałbrzych

85,39

85,39

PRAXIS ŁÓDŹ ul. Wólczańska 66 90-516 Łódź

79,12

79,12

GRIM ul. Lotnicza 15d/15 56-400 Oleśnica

58,96

58,96

NOVIKO Sp. z o.o. ul. Polna 24 59-300 Lubin

58,77

58,77

ALEGRA ul. Gen. Andersa 31 59-220 Legnica

57,10

57,10

Automatyka Biurowa Al. Prymasa Tysiąclecia 103

01-424 Warszawa

24,95

24,95

Laser 1 Bis ul. Zielińskiego 62/54 53-534 Wrocław

23,75

23,75

 

W powyższym postępowaniu wykluczono na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych następujących wykonawców:

  • Fakson – Serwis ul. Hetmańska 46/2 58-316 Wałbrzych – wykonawca nie spełnił warunku odnoszącego się do posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia tj. przeprowadzenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym  okresie, co najmniej 2 dostawy o podobnym charakterze i zakresie. W złożonej ofercie wykazano 1 dostawę.

  • BIG PLUS ul. Mostowa 11 61-854 Poznań – wykonawca mimo wezwania do uzupełnienia dokumentów nie przedłożył aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dodatkowo oferty w/w wykonawców zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 5 zostały odrzucone.

Jednocześnie zawiadamiamy, że w powyższym postępowaniu odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę PHU „KIM” ul. Wrocławska 109 58-306 Wałbrzych, wykonawca złożył ofertę w której nie wskazano symboli oferowanych materiałów eksploatacyjnych równoważnych, wpisano jedynie symbole tonerów zalecanych przez poszczególnych producentów sprzętu do drukowania. Zamawiający uznał więc, że wykonawca oferuje produkty oryginalne. Jednocześnie do oferty załączono karty charakterystyki firmy KRIS na wkłady drukujące do urządzeń o symbolach HP LJ 1320/3392, OKI B 6500 oraz HP LJ 1566,16606. Zamawiający w toku badania ofert zwrócił się o wyjaśnienie treści złożonej oferty. W odpowiedzi uzyskano informacje, iż wykonawca w całości przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ oferuje produkty równoważne a nie zalecane przez poszczególnych producentów sprzętu, a dołączone karty charakterystyki zostały wybrane dla największych pozycji w ofercie co jest niezgodne z zapisami SIWZ, gdyż Zamawiający wymagał przedstawienia tychże kart dla wszystkich oferowanych produktów a nie losowo wybranych. Podsumowując Zamawiający nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w treści oferty, a brak wskazania proponowanego produktu równoważnego nie można tym bardziej uznać za oczywistą omyłkę pisarską, wobec czego oferta została odrzucona.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy zostanie zawarta w dniu 07.03.2012r. z firmą JM Data ul. Trakt Lubelski 233 04-667 Warszawa.

Metryka strony
Data publikacji : 28.02.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 1091