21/2010 - przetarg - ogłoszenie wyników

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego finansowanego ze środków Funduszu Pracy dla 10 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne.”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następujące najkorzystniejsze oferty:

  • Kurs recepcjonistki z nauka języka obcego

Oferta nr 2/21/2010 – Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica – cena 17.116,92 zł.

Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, zestawienie oceny poniżej:

 

Liczba pkt w kryterium koszt szkolenia (cena)

Liczba pkt w kryterium certyfikat jakości usług lub inny dokument

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej

Liczba pkt w kryterium doświadczenie kadry dydaktycznej

Razem

Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica

50

15

10

25

100

CARGO ul. Krakowska 9 43-600 Jaworzno

35,66

15

10

25

85,66

Jednocześnie zawiadamiamy, że w powyższym postępowaniu odrzucono: Ofertę 1/21/2010 złożoną przez NESTOR GROUP Boleścin 5c 58-112 Grodziszcze na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. Wykonawca zaoferował niezgodnie z zapisami SIWZ zajęcia z nauki języka obcego bez uwzględnienia 1 dnia przerwy pomiędzy nimi jak również zajęcia przekraczały 5 godzin dziennie.

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa w sprawie powyższego zamówienia zostanie zawarta z Firmą Szkoleniowo – Doradczą Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica w dniu 29.09.2010r.

Metryka strony
Data publikacji : 23.09.2010
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 802