20/2010 - przetarg - ogłoszenie wyników

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach „Programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia” dla 10 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne.”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następującą najkorzystniejszą ofertę:

  • Fryzjer – stylista z podstawami prowadzenia działalności gospodarczej

Oferta 2/20/2010 – CARGO ul. Krakowska 9 43-600 Jaworzno – cena 30.000,00 zł

Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, zestawienie oceny poniżej:

 

Liczba pkt w kryterium koszt szkolenia (cena)

Liczba pkt w kryterium certyfikat jakości usług lub inny dokument

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej

Liczba pkt w kryterium doświadczenie kadry dydaktycznej

Razem

NESTOR GROUP Boleścin 5c 58-112 Grodziszcze

50

0

10

20

80,00

CARGO ul. Krakowska 9 43-600 Jaworzno

33,56

15

10

25

83,56

Jednocześnie zawiadamiamy, że w powyższym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa w sprawie powyższego zamówienia zostanie zawarta z CARGO ul. Krakowska 9 43-600 Jaworzno w dniu 24.09.2010r.

Metryka strony
Data publikacji : 23.09.2010
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 686