19/2010 - przetarg - ogłoszenie wyników

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Bankowa obsługa Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy”zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono ofertę Banku Gospodarki Żywnościowej SA ul. Różana 1 58-100 Świdnica - założenie rachunku bieżącegoi pomocniczych – 0 zł; miesięczne prowadzenie rachunku bieżącego – 0 zł; miesięczne prowadzenie rachunku pomocniczego – 0 zł; miesięczna obsługa systemu bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego – 0 zł; opłata za przelew w systemie elektronicznym – 0 zł; oprocentowanie środków w rachunku bieżącym i pomocniczym – 3,01%. w/w oferta uzyskała największą ilość punktów w kryteriach oceny.

Zestawienie oceny ofert:

 

Liczba pkt w kryterium cena 80%

Liczba pkt w kryterium oprocentowanie środków pieniężnych 20%

Razem

Bank Gospodarki Żywnościowej SA

ul. Różana 1 58-100 Świdnica

80

20

100

Bank Handlowy w Warszawie SA

ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa

80

16,01

96,01

BANK Polska Kasa Opieki SA

ul. Of. Oświęcimskich 36 50-059 Wrocław

80

19,06

99,06

PKO Bank Polski SA

Rynek 23 58-300 Wałbrzych

80

19,93

99,93

BANK BPH

Al. Pokoju 1 31-548 Kraków

80

16,01

96,01

BZWBK 1/oddział Świdnica

pl. 1000-lecia 1 58-100 Świdnica

0

0

0

BRE BANK SA

ul. Strzegomska 2/4 53-611 Wrocław

80

14,15

94,15

Jednocześnie zawiadamiamy, iz w powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa zostanie podpisana w dniu 27.08.2010r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA ul. Różana 1 58-100 Świdnica.

Metryka strony
Data publikacji : 25.08.2010
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 826