17/2010 - przetarg - ogłoszenie wyników

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy dla 56 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne.”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następujące najkorzystniejsze oferty:

Komputerowy system finansowo - księgowy Przedsiębiorstwa (w tym Płatnik)

  • Oferta nr 1/17/2010 – Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica – cena 19.335,80 zł.

Instalator sieci wodno - kanalizacyjnej i CO z uprawnieniami do montażu urządzeń gazowych

  • Oferta 5/17/2010 – Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław – cena 16.100,00 zł

Kurs kosmetyczny - wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej

  • Oferta 6/16/2010 – CARGO ul. Krakowska 9 43-600 Jaworzno – cena 36.080,00 zł

 

Wykonawcy uzyskali najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, zestawienie oceny poniżej:

 

Liczba pkt w kryterium koszt szkolenia (cena)

Liczba pkt w kryterium certyfikat jakości usług lub inny dokument

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej

Liczba pkt w kryterium doświadczenie kadry dydaktycznej

Razem

Część 1 Komputerowy system finansowo - księgowy Przedsiębiorstwa (w tym Płatnik)

Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica

50

15

10

25

100

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 58-148 Wrocław

48,29

15

10

25

98,29

Legnicki Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Chłapowskiego 13 59-220 Legnica

23,25

15

10

20

68,25

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju ul. Przełęcz 51 60-115 Poznań

32,55

15

10

5

62,55

Część 2 Instalator sieci wodno - kanalizacyjnej i CO z uprawnieniami do montażu urządzeń gazowych

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 58-148 Wrocław

50

15

10

25

100

Część 4 Kurs kosmetyczny - wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej

Agencja KONTAKT Iwona Rzewulska pl. Hirszfelda 16/17 53-413 Wrocław

48,88

0

6

25

79,88

CARGO ul. Krakowska 9 43-600 Jaworzno

50

15

8

25

98

Jednocześnie zawiadamiamy, że w powyższym postępowaniu odrzucono: Ofertę 2/17/2010 złożoną na część 4 przez BEAUTY VITAL Agnieszka Volker ul. 11 listopada 40 64-920 Piła na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2. Wykonawca zaoferował niezgodnie z zapisami SIWZ 113 godzin teoretycznych oraz 139 godzin praktycznych. Dodatkowo Wykonawca wskazał w harmonogramie szkolenia 140 godzin w pierwszym miesiącu oraz 107 godzin w drugim miesiącu, co jest niezgodne z SIWZ gdzie zamawiający wymagał, aby w pierwszym miesiącu przeprowadzić 150 godzin szkolenia natomiast w drugim miesiącu 100 godzin. Jednocześnie w złożonej ofercie brak wzoru zaświadczenia o ukończonym szkoleniu.

W powyższym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Powyższe postępowanie unieważniono w dniu 23.08.2010r. na część 3 na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych z powodu braku ofert.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy w sprawie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych ze środków Funduszu Pracy dla 56 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne zostaną zawarte:

  • Komputerowy system finansowo - księgowy Przedsiębiorstwa (w tym Płatnik) z Firmą Szkoleniowo – Doradczą Anna Szywała ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica w dniu 25.08.2010r.
  • Instalator sieci wodno - kanalizacyjnej i CO z uprawnieniami do montażu urządzeń gazowych  z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław w dniu 25.08.2010r.
  • Kurs kosmetyczny - wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej z CARGO ul. Krakowska 9 43-600 Jaworzno w dniu 31.08.2010r.
Metryka strony
Data publikacji : 24.08.2010
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 848