08/2010 - przetarg - ogłoszenie wyników

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy zawiadamia, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego „Na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych w ramach projektu „Odkryj swój kapitał” dla 50 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne.”, zgodnie z zasadą określoną w art. 91 w/w ustawy wyłoniono następujące najkorzystniejsze oferty:

część 2 Narzędzia udarowe ręczne, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne oraz przecinarki do nawierzchni dróg

oferta nr 1/08/2010 – Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 
50-148 Wrocław – cena 28.500,00 zł

Część 4 Operator koparki jednonaczyniowej klasy III wszystkie typy

oferta nr 1/08/2010 - Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 
50-148 Wrocław – cena 70.000,00 zł

Wykonawcy uzyskali najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, zestawienie oceny poniżej:

 

Liczba pkt w kryterium koszt szkolenia (cena)

Liczba pkt w kryterium certyfikat jakości usług lub inny dokument

Liczba pkt w kryterium kwalifikacje kadry dydaktycznej

Liczba pkt w kryterium doświadczenie kadry dydaktycznej

Razem

część 2 Narzędzia udarowe ręczne, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne oraz przecinarki do nawierzchni dróg

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 58-148 Wrocław

50

15

10

25

100

Część 4 Operator koparki jednonaczyniowej klasy III wszystkie typy

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 58-148 Wrocław

50

15

10

25

100

Jednocześnie zawiadamiamy, że w powyższym postępowaniu wykluczono firmę NESTOR GROUP Bartosz Berkowski Boleścin 5c 58-112 Grodziszcze z uwagi na nie spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. … każdy wykładowca musi mieć doświadczenie praktyczne w zakresie prowadzonych zajęć tj. przeprowadził co najmniej 2 szkolenia grupowe odpowiadające tematyce przedmiotu zamówienia w ciągu ostatnich 3 lat. Jednocześnie odrzucono ofertę złożoną na część 1 przez w/w Wykonawcę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP.

W dniu 14.06.2010r. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia na część 1 i 3 z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu – art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy PZP.

Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp umowy w sprawie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych finansowanych w ramach projektu „Odkryj swój kapitał” dla 50 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy jako bezrobotne zostaną zawarte:

część 2 Narzędzia udarowe ręczne, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne oraz przecinarki do nawierzchni dróg w dniu 15.06.2010 z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław

Część 4 Operator koparki jednonaczyniowej klasy III wszystkie typy w dniu 15.06.2010 z Dolnośląskim Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu ul. Biskupia 10a 50-148 Wrocław.

Metryka strony
Data publikacji : 14.06.2010
Data modyfikacji : 16.06.2010 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Adam Matejko
Autor : Adam Matejko
Liczba wejść: 773