Zapytanie ofertowe: przesyłki listowe

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy kieruje zapytanie ofertowe dotyczące przesyłek listowych, na podstawie art. 138o ustawy PZP.

Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia

Zamówienie podzielono na 2 części:

Część 1
Przedmiotem zamówienia jest usługa przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek – wytwarzanych przez komórki organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy, a kierowanych do klientów na terenie powiatu świdnickiego, w formie skredytowanej.
Przesyłka listowa jest to rzecz opatrzona adresem, przedłożona do przyjęcia lub przyjęta przez operatora w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi.
Szacunkowa średnio miesięczna ilość przesyłek mieszczących się w przedziale wagowym  do 350 g i gabarycie S

 • przesyłki zwykłe – 400 szt.
 • przesyłki za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – 700 szt.

Liczba przesyłek jest zmienna, w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego.
Faktura za nadane przesyłki wystawiana jest na koniec miesiąca, forma zapłaty przelew.

Część 2
Przedmiotem zamówienia jest usługa przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz paczek – wytwarzanych przez komórki organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy, a kierowanych do klientów na terenie całego kraju, w formie skredytowanej.
Przesyłka listowa oraz paczka jest to rzecz opatrzona adresem, przedłożona do przyjęcia lub przyjęta przez operatora w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi.
Szacunkowa średnio miesięczna ilość przesyłek mieszczących się w przedziale wagowym  do 350 g i gabaryt S

 • przesyłki zwykłe – 100 szt.
 • przesyłki za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – 100 szt.

Liczba przesyłek jest zmienna, w zależności od aktualnych potrzeb zamawiającego.
Faktura za nadane przesyłki wystawiana jest na koniec miesiąca, forma płatności przelew.

Termin wykonania zamówienia – zamówienie będzie realizowane w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r.

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Ofertę częściową stanowi każda część.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 1. ​​​​W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :
 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadają wpis do Rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa UKE oraz posiadają zezwolenie  Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania
  i doręczenia przesyłek  z korespondencją,
 • Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia
 • Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadają potencjał ludzki umożliwiający zapewnienie odbioru i dostarczania przesyłek od poniedziałku do piątku oraz dysponowanie co najmniej jednym lokalem do odbioru awizowanych przesyłek w każdej z lokalizacji tj. Świdnica, Świebodzice i Strzegom, czynnym co najmniej do godziny 16 w dni robocze.
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościom finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 1a-d powinien spełniać jeden wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.
Zamawiający  dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w pkt IV.

Wymagane oświadczenia i dokumenty:

 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 2. Uwierzytelniona kserokopia wpisu do Rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa UKE oraz zezwolenia  Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wykonywanie działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek  z korespondencją,
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.

Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena brutto za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego formularza ofertowego. Ilości przedstawione w formularzu ofertowym są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty, mogą one ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, ale ogólna wartość realizowanej usługi nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenach jednostkowych zawartych w ofercie

Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy składać na adres Zamawiającego tj. Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej – Curie 5 – pok. nr 12, 58-100 Świdnica Śl., nie później niż do dnia 15.12.2020r. do godz. 10.00 w formie pisemnej.

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 30.11.2020
Data modyfikacji : 01.12.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mateusz Wełna
Autor :
Liczba wejść: 899