ZASADY UBIEGANIA SIĘ O ZEZWOLENIE / PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA

O wydanie zezwolenia na pracę sezonową mogą ubiegać się podmioty, których siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podklasy działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców.

 

I. Formularze wniosków


Wniosek o wydanie zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium RP – załącznik nr 1

 

Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego załącznik nr 2

 

Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na prace sezonową cudzoziemca na terytorium RP – załącznik nr 3

 

Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowegozałącznik nr 4

 

 1. Kompletne wnioski wraz z pismem przewodnim zawierającym imienny wykaz osób, dla których podmiot ubiega się o zezwolenie/przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca należy składać w formie elektronicznej do PUP właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

  Dokumenty składane w kopii powinny zawierać klauzulę "za zgodność z oryginałem" umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i pieczęcią imienną osoby składającej podpis lub czytelnym podpisem osób uprawnionych do uwierzytelniania dokumentów. Dokumentem w aspekcie kodeksu postępowania cywilnego jest oryginał. Sąd Najwyższy, wyrokiem z dnia 29.04.2009r. uznał, że kserokopia jako odwzorowanie oryginału może być uznana za odpis dokumentu pod warunkiem poświadczenia jego zgodności z oryginałem.

 2. Oryginały dokumentów, o których mowa w części II pkt 1-3, 5-6, 8 oraz w części III pkt 2 należy przedłożyć do wglądu upoważnionemu pracownikowi PUP.

 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu oraz składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składane jest w formie aktu notarialnego określającego jego zakres. Jeżeli pełnomocnictwo nie jest aktem notarialnym, wówczas należy podpisać je w obecności uprawnionego pracownika PUP, w celu stwierdzenia własnoręczności podpisu. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania podmiotu w dokumencie rejestracyjnym.

 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dokumentów podróży służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia/przedłużenia na pracę sezonową, składane są przez podmiot wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 5. Wnioski rozpatrywane są wraz z załącznikami. W przypadku niekompletnego formularza wniosku, bądź nieprawidłowego wypełnienia - wyznaczony zostanie 7-dniowy termin do jego korekty.

 6. W przypadku ubiegania się równocześnie o wydanie zezwolenia/przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla więcej niż 1 cudzoziemca, dokumenty wymienione w części II pkt 2, 3, 9, 10 można załączyć w jednym egzemplarzu.

 

II. Załączniki do wniosku:

 

1. Ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna.

 

2. Kopię wypisu z rejestru jeżeli rejestr, do którego został wpisany podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie jest prowadzony w powszechnym dostępie (rejestry inne niż KRS, CEIDG).

 

3. W przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - kopię zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, albo kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.

 

4. Kopię:

 1. wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca.

 2. ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium RP.

 

5. Dowód wpłaty – oryginał lub kopia.

Wysokość wpłaty wynosi 30 zł.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy 

o numerze 89 1560 0013 2005 4391 2000 0011– Getin Noble Bank S.A.

W treści przelewu należy podać:

opłata za zezwolenie na pracę sezonową / przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową oraz imię i nazwisko cudzoziemca.

 

6. Kopię dokumentu sporządzonego przez pracodawcę użytkownika, potwierdzającego uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest agencja.

 

7. Informację starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi – jeżeli jest ona wymagana.

Informacja nie jest wymagana w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi będącemu obywatelem: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej; Ukrainy.

 

8. Kopię dokumentu potwierdzającego spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku gdy informacja starosty była wymagana.

 

9. Oświadczenie (załącznik nr 5) podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji (...).

Oświadczenie podpisuje wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy, przy czym w przypadku:

a) spółki cywilnej – zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w umowie spółki, lub wszyscy wspólnicy;

b) spółki osobowej (np. spółka jawna, komandytowa, komandytowo akcyjna, partnerska) oraz kapitałowej (np. spółka z o.o., akcyjna) – zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w KRS, lub wszyscy wspólnicy/partnerzy/członkowie zarządu.

 

10. Oświadczenie (załącznik nr 6) podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 6 pkt 1-5 ustawy o promocji (...) oraz w § 8 rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.12.2017r., w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (…).

 

Po wjeździe cudzoziemca na terytorium RP należy dostarczyć:

 

11. Oświadczenie (załącznik nr 7) podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej.

 

12. Kopie dokumentu podróży cudzoziemca z ważną wizą, na podstawie której cudzoziemiec aktualnie przebywa na terytorium RP, oraz potwierdzenie daty wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen – kopia powinna zostać sporządzona po przyjeździe cudzoziemca na terytorium RP oraz powinna zawierać wszystkie strony dokumentu podróży cudzoziemca – potwierdzona za zgodność z oryginałem.

 

III. Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową.

 

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową dołącza do wniosku:

 

1. Załączniki, o których mowa w części II pkt 1 – 10. Pkt 2 w części I stosuje się odpowiednio.

 

2. Umowę między podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi a cudzoziemcem, będącą podstawą do wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową;

 

3. Dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca.

 

Dokumentów wyszczególnionych w pkt-cie 2 i 3 nie przedkłada podmiot, który nie powierzał pracy danemu cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia o prace sezonową w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku.

 

IV. Zezwolenie na pracę cudzoziemca / przedłużenie.

 

 1. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na czas określony, który nie może być dłuższy niż 9 m-cy w roku kalendarzowym.

   

 2. Na wniosek podmiotu starosta może dokonać wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego przypadające odpowiednio w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych do ewidencji wniosków, jeżeli podmiot:

 1. powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;

 2. nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez tego cudzoziemca, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

   

3. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się po wjeżdzie cudzoziemca oraz po spełnieniu obowiązków:

 1. poinformowania PUP o przyjeździe cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. poninformowania PUP o adresie zamieszkania cudzoziemca w formie oświadczenia – (załącznik 7).

 

4. Przedłużenie zezwolenia wydaje się w celu kontynuacji pracy sezonowej przez cudzoziemca na rzecz tego samego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub w celu wykonywania pracy sezonowej na rzecz innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

 

5. Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową wydaje się na okres, który łącznie z okresem pobytu cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, liczonym od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym, nie jest dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Pliki do pobrania

Metryka strony
Data publikacji : 18.01.2018
Data modyfikacji : 24.04.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor :
Liczba wejść: 2583