Przedmiot działalności

Urząd realizuje zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy, do których należy:

 1. opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach,

 2. pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy

 3. udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie,

 4. udzielanie pomocy bezrobotnym i osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,

 5. kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonywanie działań aktywizacyjnych,

 6. realizacja zadań związanych z KFS, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy,

 7. rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,

 8. ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych, opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania,

 9. inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy, regulowanych ustawą,

 10. inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,

 11. opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby Rady Rynku Pracy oraz organów zatrudnienia,

 12. inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

 13. współdziałanie z Radą Rynku Pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy,

 14. współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach pośrednictwa, poradnictwa zawodowego, szkoleń, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62 a ustawy, oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

 15. współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych,

 16. przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia,

 17. wydawanie decyzji o:

 • uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,

 • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty, oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,

 • obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,

 • odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46 oraz innych świadczeń finansowanych z FP , o których mowa w art. 76 ust. 7 a ustawy,

 1. realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy, oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8a ustawy,

 2. realizowanie zadań wynikających z prawa do swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności przez:

 • realizowanie działań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES,

 • realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw,

 1. realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi,

 2. badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 i art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

 3. realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 4. organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników Urzędu,

 5. realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy,

 6. inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach prowadzonych przez urzędy pracy,

 7. organizacja i realizowanie programów specjalnych,

 8. realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego z wojewódzkim urzędem pracy,

 9. integracja społeczna oraz społeczno – zawodowa osób wykluczonych społecznie, m.in. poprzez: poradnictwo psychologiczne, szkolenia, staże, subsydiowane zatrudnienie, doradztwo i poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,

 10. przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 11. współpraca z ministrem w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy,

 12. inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych,

 13. inicjowanie, organizowanie, finansowanie usług i instrumentów rynku pracy, regulowanych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Metryka strony
Data publikacji : 01.01.2018
Data modyfikacji : 18.09.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mateusz Wełna
Autor : Mateusz Wełna
Liczba wejść: 6676