Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej jako wyspecjalizowana i wyodrębniona komórka organizacyjna realizuje zadania z zakresu usług i instrumentów rynku pracy w ramach:

 •  Działu Usług Rynku Pracy (URP),
 •  Działu Instrumentów Rynku Pracy (IRP),
 •  Działu Funduszy i Programów Rynku Pracy (DFP).

W ramach Działu Usług Rynku Pracy realizowane są zadania w ramach:

 •  pośrednictwa pracy,
 •  poradnictwa zawodowego,
 •  organizacji szkoleń.

Do zadań Działu Usług Rynku Pracy należy w szczególności:

 1. prowadzenie pośrednictwa pracy, w formach przewidzianych przepisami ustawy i aktów wykonawczych,

 2. ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych,

 3. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,

 4. aktualizowanie i wprowadzanie zmian danych osoby bezrobotnej i poszukującej pracy w systemie informatycznym,

 5. podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami w celu pozyskiwania ofert pracy,

 6. organizacja giełd i targów pracy,

 7. prowadzenie rejestru pracodawców krajowych oraz karty pracodawcy w postaci elektronicznej,

 8. udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

 9. informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy,

 10. inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,

 11. współdziałanie z powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia na terenie ich działania,

 12. przyjmowanie i opiniowanie wniosków o przyznanie dodatku aktywizacyjnego i stypendium z tytułu kontynuacji nauki,

 13. współdziałanie w zakresie udzielania i wymiany informacji z innymi podmiotami, w szczególności: z ośrodkami pomocy społecznej oraz jednostkami obsługującymi świadczenia rodzinne, realizującymi zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań,

 14. realizacja przez sieć EURES pośrednictwa pracy związanego ze swobodnym przepływem pracowników na terenie państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 2 lit. a-c ustawy,

 15. tworzenie baz danych statystycznych oraz sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu wykonywanych zadań,

 16. współpraca z partnerami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

 1. świadczenie usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i osób poszukujących pracy oraz pracodawców poszukujących kandydatów do pracy,

 2. współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, siecią instytucji doradczych, szkoleniowych i informacyjnych oraz ze szkołami wyższymi z terenu działania Urzędu,

 3. tworzenie banku danych dotyczących informacji zawodowej,

 4. udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz o możliwościach kształcenia i szkolenia,

 5. kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydanie opinii o przydatności do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

 6. prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby Rady Rynku Pracy oraz organów zatrudnienia,

 7. współpraca z gminami w zakresie upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego,

 8. współpraca z pracodawcami w zakresie ustalania pomocy dla zwalnianych pracowników,

 9. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

 1. diagnozowanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych uprawnionych osób, opracowanie planu szkoleń,

 2. inicjowanie oraz organizacja szkoleń, prowadzenie postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz aktami wewnętrznymi Dyrektora,

 3. finansowanie kosztów studiów podyplomowych,

 4. udzielanie pożyczki na finansowanie kosztów szkolenia,

 5. finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu,

 6. realizowanie bonów szkoleniowych,

 7. realizowanie trójstronnych umów szkoleniowych,

 8. organizowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców finansowanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

 9. prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń, monitoring szkoleń,

 10. inicjowanie programów specjalnych, regionalnych, PAI oraz innych finansowanych ze środków FP, PFRON i funduszy unijnych – w zakresie ustalenia liczby i struktury bezrobotnych, kryteriów doboru uczestników, zakresu działań, terminu realizacji i efektów,

 11. współpraca z BGK w zakresie pożyczek określonych ustawą, tj. opiniowanie wniosków, kierowanie bezrobotnych na utworzone miejsca pracy, monitoring zatrudnienia,

 12. współpraca z marszałkiem województwa w zakresie działań aktywizacyjnych,

 13. inicjowanie zatrudnienia osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez agencje zatrudnienia,

 14. nadzorowanie i monitorowanie udzielonej pomocy publicznej w ramach realizowanych zadań.
   

Do podstawowego zakresu działania Działu Instrumentów Rynku Pracy należy:

 1. planowanie i gospodarowanie środkami Funduszu Pracy, Unii Europejskiej oraz innymi środkami krajowymi i zagranicznymi na realizację instrumentów rynku pracy,

 2. inicjowanie, organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych,

 3. inicjowanie, organizowanie i finansowanie robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych,

 4. refundacja kosztów poniesionych z tytułu wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

 5. przyznawanie uprawnionym osobom jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,

 6. przyznawanie uprawnionym osobom jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa,

 7. refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne,

 8. finansowanie zatrudnienia wspieranego, robót publicznych i prac społecznie użytecznych organizowanych na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym,

 9. przyznawanie pracodawcy lub przedsiębiorcy grantów na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,

 10. przyznawanie świadczenia aktywizacyjnego dla pracodawcy,

 11. przyznawanie pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,

 12. refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu,

 13. współpraca z pracodawcami w zakresie pomocy określonej w ustawie, w szczególności ustalanie zapotrzebowania na nowych pracowników i pozyskiwanie ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie,

 14. monitorowanie wdrożonych instrumentów rynku pracy, ocena efektywności programów,

 15. promocja instrumentów rynku pracy w zakresie wykonywanych zadań,

 16. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi partnerami rynku pracy w zakresie realizowanych zadań,

 17. współpraca z siecią instytucji doradczych, szkoleniowych, informacyjnych oraz funduszy pożyczkowych i poręczeniowych w zakresie możliwości pozyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej i uzyskania prawnych zabezpieczeń,

 18. nadzorowanie i monitorowanie udzielonej pomocy publicznej w zakresie wykonywanych zadań,

 19. współpraca z partnerami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 20. opracowywanie analiz i sprawozdań z zakresu wykonywanych zadań.
   

Do podstawowego zakresu działania Działu Funduszy i Programów Rynku Pracy należy:

 1. planowanie i pozyskiwanie środków z FP, Unii Europejskiej, PFRON oraz innych funduszy krajowych i zagranicznych, przeznaczonych na usługi oraz instrumenty rynku pracy,

 2. opracowywanie planów rzeczowo - finansowych działań aktywizujących, finansowanych ze środków wymienionych w punkcie 1,

 3. opracowywanie i wdrażanie programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz programów na rzecz aktywizacji uprawnionych osób, finansowanych ze środków krajowych, w tym FP i PFRON,

 4. opracowywanie, wdrażanie, monitoring i finansowanie programów specjalnych, regionalnych, PAI ( na wniosek URP oraz Filii),

 5. opracowywanie i wdrażanie projektów na rzecz aktywizacji uprawnionych osób, współfinansowanych ze środków unijnych ,

 6. nadzorowanie, koordynowanie i ocena wykorzystania środków, o których mowa w punkcie 1 oraz sporządzanie meldunków o stanie tych środków,

 7. monitorowanie, ocena efektywności i ewaluacja realizowanych programów,

 8. promocja wiedzy o funduszach strukturalnych, promocja wdrożonych projektów oraz instrumentów rynku pracy w zakresie wykonywanych zadań,

 9. inicjowanie, organizowanie i finansowanie staży, przygotowania zawodowego dorosłych,

 10. realizacja bonów stażowych,

 11. realizacja bonów zatrudnieniowych,

 12. realizacja bonów na zasiedlenie,

 13. wspieranie zatrudnienia poprzez zwrot kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego, do prac społecznie użytecznych, do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy,

 14. zwrot kosztów dojazdu na badania lekarskie i psychologiczne,

 15. zwrot kosztów zakwaterowania,

 16. zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7, osobą zależną,

 17. współpraca z pracodawcami w zakresie pomocy określonej w ustawie, w szczególności ustalanie zapotrzebowania na nowych pracowników i pozyskiwanie ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie,

 18. inicjowanie, organizowanie i finansowanie instrumentów rynku pracy oraz form wspierających zatrudnienie osób bezrobotnych i poszukujących pracy na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 19. organizowanie i finansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy przez agencje zatrudnienia (na wniosek URP, Filii),

 20. przygotowywanie materiałów dla Rady Rynku Pracy w zakresie promocji zatrudnienia, wykorzystania środków przeznaczonych na usługi oraz instrumenty rynku pracy oraz obsługa tej Rady,

 21. współpraca z DWUP oraz partnerami rynku pracy w zakresie realizowanych zadań,

 22. współpraca z partnerami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 23. sporządzanie analiz i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań,

 24. nadzorowanie i monitorowanie udzielonej pomocy publicznej w ramach realizowanych zadań.

Metryka strony
Data publikacji : 02.01.2017
Data modyfikacji : 18.09.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mateusz Wełna
Autor : Mateusz Wełna
Liczba wejść: 4194