Filie w Świebodzicach i Strzegomiu

Do podstawowego zakresu działania Filii należy:

I.   W ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej realizacja zadań z zakresu usług i instrumentów rynku pracy.

Do zadań realizowanych w CAZ w Filii w zakresie usług rynku pracy należą w szczególności:

 1. pośrednictwo pracy,

 2. poradnictwo zawodowe,

 Zgodnie z opisem działań realizowanych w ramach tych usług w siedzibie Urzędu,

 • współpraca z Działem Usług Rynku Pracy w zakresie zlecania działań aktywizacyjnych,
 • współpraca z BGK w zakresie zadań określonych ustawą, tj. opiniowanie wniosków, kierowanie bezrobotnych na utworzone miejsca pracy, monitoring zatrudnienia,
 • inicjowanie programów specjalnych, regionalnych, PAI oraz innych finansowanych ze środków FP, PFRON i funduszy unijnych – w zakresie ustalenia liczby i struktury bezrobotnych, kryteriów doboru uczestników, zakresu działań, terminu realizacji i efektów,
 • inicjowanie zatrudnienia osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez agencje zatrudnienia,
 • współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej,
 • kierowanie bezrobotnych na staże we współpracy z Działem DFP.
   

Zadania realizowane w CAZ w Filii w zakresie instrumentów rynku pracy polegają na udzielaniu informacji na temat dostępnych instrumentów rynku pracy, przyjmowaniu wniosków dotyczących instrumentów rynku pracy, opiniowaniu wniosków w zakresie posiadania w ewidencji osób spełniających wymagania wnioskodawcy, kierowaniu osób bezrobotnych na subsydiowane miejsca pracy we współpracy z Działem Instrumentów Rynku Pracy.
 

II.   Z zakresu rejestracji i obsługi osób bezrobotnych:

 1. udzielanie informacji w zakresie praw i obowiązków wynikających z ustawy,

 2. dokonywanie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy osobiście lub za pośrednictwem formy elektronicznej,

 3. ustalanie i wyznaczanie terminów zgłoszenia się w Urzędzie po rejestracji,

 4. prowadzenie na bieżąco rejestrów elektronicznych osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

 5. weryfikacja poprawności zapisów dokonanych w karcie rejestracyjnej oraz sprawdzanie ich zgodności z dokumentacją źródłową,

 6. wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemach informatycznych,

 7. ustalanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy oraz przyznawanie świadczeń w drodze decyzji, zgodnie z upoważnieniem Starosty,

 8. wydawanie decyzji administracyjnych, zgodnie z upoważnieniem Starosty,

 9. czuwanie nad poprawnością wydawanych decyzji administracyjnych poprzez okresową weryfikację szablonów decyzji wprowadzonych do systemu oraz decyzji i postanowień przygotowywanych poza systemem informatycznym,

 10. naliczanie należnych świadczeń,

 11. przyjmowanie od bezrobotnych oświadczeń o uzyskanych przychodach i innych dokumentów niezbędnych do ustalenia ich uprawnień oraz wyznaczanie i potwierdzanie wizyt w Urzędzie,

 12. wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów stosownie do posiadanych upoważnień,

 13. dokonywanie zgłoszeń zmian do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób bezrobotnych i członków ich rodzin,

 14. wykonywanie zadań w zakresie świadczeń dla bezrobotnych wynikających z koordynacji zabezpieczenia społecznego państw określonych w ustawie,

 15. wystawianie deklaracji o uzyskanych dochodach (PIT),

 16. prowadzenie korespondencji związanej z egzekwowaniem należności z nakazów komorniczych i sądowych,

 17. gromadzenie akt bezrobotnych i poszukujących pracy w składnicy akt i przekazywanie dokumentów ze składnicy akt do zakładowego archiwum.

Metryka strony
Data publikacji : 02.01.2017
Data modyfikacji : 18.09.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mateusz Wełna
Autor : Mateusz Wełna
Liczba wejść: 2186