Dział Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń

Do podstawowego zakresu działania  Działu Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń należy:

 1. udzielanie informacji w zakresie praw i obowiązków wynikających z ustawy ,

 2. dokonywanie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy osobiście lub za pośrednictwem formy elektronicznej,

 3. ustalanie i wyznaczanie terminów zgłoszenia się w Urzędzie po rejestracji,

 4. prowadzenie na bieżąco rejestrów elektronicznych osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

 5. weryfikacja poprawności zapisów dokonanych w karcie rejestracyjnej oraz sprawdzanie ich zgodności z dokumentacją źródłową,

 6. ustalanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy oraz przyznawanie świadczeń w drodze decyzji, zgodnie z upoważnieniem Starosty,

 7. naliczanie należnych świadczeń, sporządzanie list wypłat,

 8. przyjmowanie od bezrobotnych oświadczeń o uzyskanych przychodach i innych dokumentów niezbędnych do ustalenia ich uprawnień oraz wyznaczanie i potwierdzanie wizyt w Urzędzie,

 9. wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów stosownie do posiadanych upoważnień,

 10. współpraca z BGK w zakresie wydawania zaświadczeń potwierdzających status bezrobotnego osoby ubiegającej się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej,

 11. dokonywanie zgłoszeń zmian do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych osób bezrobotnych i członków ich rodzin,

 12. wykonywanie zadań w zakresie świadczeń dla bezrobotnych wynikających z koordynacji zabezpieczenia społecznego państw określonych w ustawie,

 13. wystawianie deklaracji o uzyskanych dochodach (PIT),

 14. prowadzenie korespondencji związanej z egzekwowaniem należności z nakazów komorniczych i sądowych,

 15. wydawanie decyzji administracyjnych, zgodnie z upoważnieniem Starosty,

 16. gromadzenie akt bezrobotnych i poszukujących pracy w składnicy akt i przekazywanie dokumentów ze składnicy akt do zakładowego archiwum,

 17. czuwanie nad poprawnością wydawanych decyzji administracyjnych poprzez okresową weryfikację szablonów decyzji wprowadzonych do systemu oraz decyzji i postanowień przygotowywanych poza systemem informatycznym,

 18. rozpatrywanie odwołań od decyzji , przekazywanie odwołań wraz z dokumentacją do organu II instancji lub rozpatrywanie spraw na miejscu, wydawanie decyzji uchylających bądź zmieniających na podstawie upoważnienia Starosty,

 19. przygotowywanie decyzji zobowiązujących do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

 20. prowadzenie i wyjaśnianie spraw wynikających ze zgłoszeń z Państwowej Inspekcji Pracy,

 21. współpraca z DWUP w zakresie koordynacji zabezpieczenia społecznego.

Metryka strony
Data publikacji : 02.01.2017
Data modyfikacji : 18.09.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mateusz Wełna
Autor : Mateusz Wełna
Liczba wejść: 4119