Główny Księgowy

 1. Główny Księgowy bezpośrednio nadzoruje i kieruje Działem Zarządzania Finansowego
  i Księgowości.

 2. Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego określają  odrębne  przepisy.

 3. Do kompetencji Głównego Księgowego należy w szczególności:

 • nadzór i kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,

 • koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w podległej komórce organizacyjnej,

 • bieżąca współpraca z innymi komórkami Urzędu,

 • aprobowanie spraw przedkładanych do decyzji Dyrektorowi,

 • sporządzanie projektów budżetu Urzędu,

 • kontrola i stały nadzór nad stanem zobowiązań FP, środków PFRON i Unii Europejskiej, wykraczających poza rok budżetowy,

 • kontrola zgodności dokonywanych wydatków z FP, środków PFRON i Unii Europejskiej z zaopiniowanym przez Radę Rynku Pracy i zatwierdzonym przez Starostę planem,

 • sporządzanie analiz ekonomicznych w zakresie wydatkowania środków finansowych.

 1. Główny Księgowy odpowiada w szczególności za gospodarkę finansową oraz mienie Urzędu, prawidłowość dokumentowania operacji finansowo-księgowych oraz sprawozdawczość w tym zakresie, a także za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Metryka strony
Data publikacji : 02.01.2017
Data modyfikacji : 18.09.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mateusz Wełna
Autor : Mateusz Wełna
Liczba wejść: 2844