Zastępca Dyrektora Urzędu

Do kompetencji i obowiązków wspólnych dla Zastępców Dyrektora należy:

 1. odpowiedzialne i rzetelne wykonywanie powierzonych im czynności oraz kontrola i nadzór nad zgodną z prawem, racjonalną, celową, sprawną i nacechowaną poszanowaniem zasad współżycia społecznego, realizacją zadań przez podległe komórki organizacyjne,

 2. doskonalenie organizacji i metod pracy poprzez wprowadzanie zmian w podległych komórkach organizacyjnych we własnym zakresie, stosownie do posiadanych kompetencji, a w przypadkach wykraczających poza uprawnienia, przedkładanie ich Dyrektorowi,

 3. współpraca w zakresie koordynacji działań między podległymi pionami, w szczególności pomiędzy Centrami Aktywizacji Zawodowej,

 4. stały nadzór nad jakością i efektywnością pracy podległych działów i ocena osiąganych rezultatów,

 5. przedstawianie Dyrektorowi uwag i wniosków we wszelkich sprawach związanych z działalnością Urzędu,

 6. organizacja pracy i wytyczanie kierunków działania podległego pionu,

 7. nadzór nad prawidłową realizacją zadań merytorycznych podległych komórek,

 8. bieżąca współpraca z innymi komórkami Urzędu,

 9. opiniowanie:

 • spraw przedkładanych do decyzji Dyrektorowi,

 • materiałów i informacji opracowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne,

 • urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, bezpłatnych,

 • propozycji awansów, przeszeregowań, kar i nagród,

 1. sporządzanie zakresów czynności dla kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych,

 2. dokonywanie okresowych ocen kierowników komórek organizacyjnych w podległych pionach,

 3. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz w zakresie powierzonych kompetencji i udzielonych upoważnień,

 4. promocja usług Urzędu,

 5. realizacja zadań określonych w ustawie,

 6. realizacja zadań wynikających z art. 35a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 7. wydawanie z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych i postanowień
  w postępowaniu administracyjnym,

 8. współpraca z innymi urzędami pracy, organami administracji rządowej, organami samorządów lokalnych, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, organizacjami bezrobotnych, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, władzami oświatowymi, instytucjami szkoleniowymi, agencjami zatrudnienia, ochotniczymi hufcami pracy oraz innymi instytucjami zajmującymi się promocją zatrudnienia, łagodzeniem skutków bezrobocia i aktywizacją zawodową oraz problematyką rynku pracy.

Do zadań i uprawnień Zastępcy Dyrektora ds. Aktywnej Polityki Rynku Pracy należy w szczególności:

 1. planowanie i organizacja pracy oraz wytyczanie kierunków działania podległego pionu działań aktywizujących,

 2. analiza lokalnego rynku pracy,

 3. planowanie, pozyskiwanie i gospodarowanie środkami FP, PFRON, Unii Europejskiej oraz innych funduszy krajowych i zagranicznych,

 4. opracowywanie i wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków FP, PFRON, Unii Europejskiej oraz innych funduszy krajowych i zagranicznych w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej uprawnionych osób,

 5. opracowywanie i wdrażanie programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

 6. koordynowanie i nadzorowanie zadań w Centrum Aktywizacji Zawodowej,

 7. inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług oraz instrumentów rynku pracy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na podstawie innych ustaw,

 8. koordynowanie i nadzorowanie działalności w zakresie organizowania i finansowania szkoleń,

 9. nadzór merytoryczny nad przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert, dotyczących zamówień publicznych realizowanych w podległym pionie,

 10. zawieranie umów cywilno – prawnych zgodnie z upoważnieniem Starosty,

 11. koordynowanie i nadzorowanie efektywnego wykorzystania środków FP, PFRON, Unii Europejskiej oraz innych funduszy krajowych i zagranicznych przeznaczonych na realizację usług i instrumentów rynku pracy,

 12. nadzorowanie udzielonej pomocy publicznej,

 13. nadzór nad realizacją projektów w obszarze pożytku publicznego,

 14. współdziałanie z Radą Rynku Pracy w zakresie określonym ustawą.

 15. planowanie i organizacja pracy oraz wytyczanie kierunków działania podległego pionu informacyjno – ewidencyjnego i usług rynku pracy,

 16. koordynowanie i nadzorowanie działań z zakresu rejestracji i obsługi bezrobotnych i poszukujących pracy,

 17. koordynowanie i nadzorowanie poprawności list wypłat dla bezrobotnych oraz innych świadczeń wypłacanych z FP, środków PFRON i Unii Europejskiej,

 18. koordynowanie zadań w Centrach Aktywizacji Zawodowej na Filiach,

 19. nadzór, koordynowanie i wyznaczanie kierunków działań i funkcjonowania Filii Urzędu,

 20. monitorowanie zwolnień zgłaszanych przez pracodawców,

 21. wydawanie decyzji administracyjnych, zgodnie z upoważnieniem Starosty.

Metryka strony
Data publikacji : 02.01.2017
Data modyfikacji : 18.09.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mateusz Wełna
Autor : Mateusz Wełna
Liczba wejść: 3711