Dyrektor Urzędu

Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz w granicach udzielonych upoważnień,

 2. promocja usług Urzędu,

 3. realizacja zadań określonych w art. 9 ust. 1 ustawy ,

 4. planowanie, wytyczanie kierunków działania i organizacja pracy Urzędu,

 5. planowanie i gospodarowanie środkami FP, PFRON, EFS, innych funduszy krajowych i zagranicznych oraz budżetu Urzędu w granicach wynikających ze sprawowanej funkcji i udzielonych pełnomocnictw,

 6. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Urzędu oraz powoływanie i odwoływanie Zastępców Dyrektora,

 7. współpraca z innymi urzędami pracy, organami administracji rządowej, organami samorządów lokalnych, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, organizacjami bezrobotnych, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, władzami oświatowymi, instytucjami szkoleniowymi, agencjami zatrudnienia, ochotniczymi hufcami pracy oraz innymi instytucjami zajmującymi się promocją zatrudnienia, łagodzeniem skutków bezrobocia i aktywizacją zawodową oraz problematyką rynku pracy,

 8. dokonywanie okresowych ocen Zastępców Dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych w podległym pionie działań zarządczych i wspomagających,

 9. awansowanie, nagradzanie, karanie i dyscyplinowanie pracowników Urzędu,

 10. zatwierdzanie zakresów czynności kierownikom komórek organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu,

 11. udzielanie urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i bezpłatnych oraz zgody na dodatkowe zatrudnienie dla pracowników Urzędu,

 12. sprawowanie nadzoru nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków,

 13. wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych oraz decyzji administracyjnych
  i postanowień w postępowaniu administracyjnym z upoważnienia Starosty,

 14. wydawanie upoważnień pracownikom Urzędu do realizowania zadań leżących w kompetencjach Dyrektora,

 15. rozpatrywanie odwołań od decyzji,

 16. sprawowanie nadzoru nad systemem kontroli wewnętrznej,

 17. nadzór nad administrowaniem systemu komputerowego,

 18. nadzór nad prowadzeniem statystyk i analiz rynku pracy oraz biuletynem informacji publicznej,

 19. opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,

 20. inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych,

 21. koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań Urzędu,

 22. ocena funkcjonowania Urzędu.

Metryka strony
Data publikacji : 02.01.2017
Data modyfikacji : 18.09.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mateusz Wełna
Autor : Mateusz Wełna
Liczba wejść: 2466