Osoby sprawujące funkcje

POKÓJ FUNKCJA OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
10a

Dyrektor PUP

Tadeusz Kotlarski
10b

Z-ca Dyrektora PUP ds. Aktywnej Polityki Rynku Pracy

Grażyna Walczak
10c

Główny Księgowy

Urszula Osińska

 

 1. Powiatowym Urzędem Pracy kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Urzędu.
 2. Starosta powołuje i odwołuje Dyrektora Urzędu, wyłonionego w drodze konkursu.
 3. Starosta jest przełożonym służbowym Dyrektora i wykonuje wobec niego wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy.
 4. Całokształtem działania Urzędu kieruje, zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa, Dyrektor.
 5. Dyrektor realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę w formie pisemnej.
 6. Dyrektor kieruje działalnością Urzędu przy pomocy zastępców oraz kierowników komórek organizacyjnych.
 7. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor .
 8. Dyrektora, w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony Zastępca, który przejmuje zadania i kompetencje Dyrektora. W przypadku niewyznaczenia przez Dyrektora Zastępcy, funkcję tą pełni Zastępca Dyrektora ds. Aktywnej Polityki Rynku Pracy, a w razie również jego nieobecności, Zastępca Dyrektora ds. Ewidencji, Świadczeń i Aktywizacji Bezrobotnych.
 9. Filią kieruje Kierownik Filii, który podlega Z-cy Dyrektora ds. Ewidencji, Świadczeń i Aktywizacji Bezrobotnych.
 10. Na wniosek Dyrektora Urzędu Starosta może upoważnić innych pracowników Urzędu do załatwiania w imieniu Starosty spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 11. Dyrektor jest pracodawcą dla pracowników Urzędu w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 12. Dyrektor zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

 

Metryka strony
Data publikacji : 01.01.2017
Data modyfikacji : 18.09.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mateusz Wełna
Autor : Mateusz Wełna
Liczba wejść: 11527