KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W PUP W ŚWIDNICY.

KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W PUP W ŚWIDNICY.

Pełna dokumentacja kontroli zewnętrznych znajduje się w siedzibie PUP w Świdnicy, w Dziale Organizacyjnym, pok. 12.
 

Lp.

Termin kontroli

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Zakres kontroli

1.

07.07.2008 -11.07.2008

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Prawidłowość wykorzystania przez samorządy powiatowe środków Funduszu Pracy przekazanych na podstawie art. 9 ust. 2 a ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i skladek na ubezpieczenia społeczne pracowników w latach 2005 – 2006.

2.

05.09.2008

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

Kontrola ogólna archiwum zakładowego.

3.

20.10.2008 -22.10.2008

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

Kontrola planowa realizacji projektu WND – POKL 06.01.03-02-016/08 w ramach działania 6.1 PO KL.

4.

12.01.2009 – 23.01.2009

Dolnośląski  Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Kontrola problemowa :

 1. Warunki i standard pośrednictwa pracy.
 2. Warunki i standard poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.
 3. Warunki i standard szkoleń indywidualnych i grupowych.
 4. Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 5. Prawidłowość wydawania decyzji administracyjnych w trybie art. 132 KPA, art. 154, art. 155 oraz wznowienia postępowania.
 6. Poziom kwalifikacji pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

5.

28.10.2009 – 30.10.2009

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

Realizacja umowy UDA-POKL 06.01.02 – 02 – 002/09-00.

6.

24.08.2010

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Ustawowy obowiązek wyodrębnienia ze struktury urzędu pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej.

7.

09.12.2010 – 28.01.2011

Starostwo powiatowe w Świdnicy.

Wdrożenie procedur kontroli finansowej oraz kontrola gospodarki finansowej za okres 01.01.2009 – 30.09.2010.

8.

10.02.2011 – 18.02.2011

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

 1. Poprawność wydawania decyzji administracyjnych.
 2. Przestrzeganie zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na staże dla bezrobotnych, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace interwencyjne i roboty publiczne.

9.

16.03.2011 – 30.06.2011

Urząd kontroli skarbowej we Wrocławiu.

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach POKL – projekt nr POKL.06.01.02-02-016/08 „Odkryj swój kapitał”.

10.

04.08.2011 – 09.08.2011

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Kontrola projektu nr WND-POKL. 06.01.03-02-016/11.

11.

01.10.2012 – 08.10.2012

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

 1. Weryfikacja zgodności wydawanych informacji starosty z procedurą określoną § 5 rozporządzenia MPiPS z 29.01.2009 r. w spr. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca.
 2. Realizacja przez CAZ zadań w zakresie usług i instrumentów rynku pracy.
 3. Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na szkolenia pracowników PUP w Świdnicy.

12.

16.01.2013 – 14.02.2013

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu

 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

13.

28.02.2013 – 07.03.2013

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

 1. Prowadzenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej zgodnie ze standardami usług rynku pracy.
 2. Prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze standardami usług rynku pracy.

Filia Strzegom

14.

19.03.2013-26.03.2013

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

 1. Prowadzenie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej zgodnie ze standardami usług rynku pracy.
 2. Prowadzenie pośrednictwa pracy zgodnie ze standardami usług rynku pracy.

Filia Świebodzice

15.

24.04.2013-26.04.2013

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Kontrola problemowa projektu nr WND-POKL.06.01.02.-02-008/11.

16.

07.10.2013 – 10.10.2013

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Kontrola problemowa projektu nr WND-POKL06.01.03-02-016/13.

17.

29.01.2014 – 10.02.2014

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

 1. Aktywizacja bezrobotnych.
 2. Umorzenie, rozkładanie na raty, odraczanie terminu płatności nienależnie pobranych świadczeń.
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art. 132, 154, 155 KPA.

18.

28.01.2015 – 30.01.2015

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Kontrola projektu nr WND-POKL07.02.01-02-035/12.

19.

20-24.04.2015 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Kontrola wydatkowania przez powiat świdnicki środków PFRON na realizację ustawowych zadań.

20.

16.07.2015 r.

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Projekt nr WND-POKL.06.01.03-02-016/14 pn.  „Odkryj swój kapitał”.

21.

23.10.2015 r. – 29.10.2015 r.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

 1. Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 2. Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych.
 3. Organizowanie i finansowanie szkoleń.

22.

20.10.2015 r. – 21.10.2015 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wizyta monitoringowa projektu nr WND-POWR.01.01.02-02-0024/15 pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (I).

23.

17.11.2015 r. – 20.11.2015 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Projekt nr WND-POWR.01.01.02-02-0024/15 pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (I).

24.

18.07.2016 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wizyta monitoringowa projektu nr WND-POWR.01.01.02-02-0024/15.

25.

18-21.10.2016 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Projekt nr RPDS.08.01.00-02-0019/16 pn. Aktywizacja osób w wieku od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególne sytuacji na rynku pracy w powiecie świdnickim II.

26.

15-18.11.2016 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Projekt nr WND-POWR.01.01.02-02-0024/15 pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (II).

27.

22-28.02.2017

Wojewoda Dolnośląski

Ustalanie profili pomocy bezrobotnym bez prawa do zasiłku oraz udzielanie im właściwych form pomocy w aktywizacji zawodowej, rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

28.

09.05.2017 – 07.06.2017

Ministerstwo Finansów, Departament Audytu Środków Publicznych

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (II).

29.

29.08.2017 – 01.09.2017

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Projekt nr RPDS.08.01.00-02-0019/17 pn. Aktywizacja osób w wieku od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególne sytuacji na rynku pracy w powiecie świdnickim II.

30.

21.09.2017

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Kontrola archiwum zakładowego.

31.

11.10.2017

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wizyta monitoringowa dot. Projekt nr RPDS.08.01.00-02-0019/17.

32.

21.02.2018 – 27.02.2018

Wojewoda Dolnośląski

Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych, przyznawanie dodatków aktywizacyjnych.

33.

22.08.2018 – 31.08.2018

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeńlub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

34.

13-16.11.2018

Wojewoda Dolnośląski

Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w zakresie podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i przeznaczanie na ten cel środków finansowych, prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz procedury dotyczącej rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

35.

05.11.2018

Najwyższa Izba Kontroli

Funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

36.

22.10.2018

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wizyta monitoringowa dot. Projekt RPDS.08.01.00-02-0019/18-00.

37.

09.01.2019 – 11.01.2019

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Projekt nr POWR.01.01.02-02-0024/17 pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III).

38.

14.01.2019 – 16.01.2019

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Projekt nr RPDS.08.01.00-02-0019/18 pn. Aktywizacja osób w wieku od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególne sytuacji na rynku pracy w powiecie świdnickim IV.

39.

18.02.2019

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wizyta monitoringowa dot.Projekt POWR.01.01.-02-0024/18-00.

40.

8.07.2019 – 11.07.2019

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Projekt nr POWR.01.01.02-02-0024/18-00 pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (IV).

41.

15.10.2019 – 18.10.2019

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Projekt nr RPDS.08.01.00-02-0019/19-00 pn. Aktywizacja osób w wieku od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia,w powiecie świdnickim.

42.

14.10.2019 – 18.10.2019

Wojewoda Dolnośląski

Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art. 132 kpa, wydawanie decyzji administracyjnych w trybie art. 154 i 155 kpa, wydawanie decyzji administracyjnych w trybie wznowienia postępowania.

43.

09.10.2019

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wizyta monitoringowa dot. Projekt RPDS.08.01.00-02-0019.

44.

09.10.2019 – 10.10.2019

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wizyta monitoringowa dot. Projekt POWR,01.01.-02-0024/18-00.

45.

11.02.2020 – 14.02.2020

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Projekt nr POWR.01.01.02-02-0024/18-00 pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (IV).

Metryka strony
Data publikacji : 20.02.2017
Data modyfikacji : 18.09.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Bober
Autor : Krzysztof Bober
Liczba wejść: 3123