Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdnicy:

 1. informacja publiczna musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy: Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy lub poprzez wskazanie strony internetowej z której została ona pozyskana: www.praca.swidnica.pl;
 2. należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji publicznej (dzień, miesiąc, rok);
 3. otrzymana treść informacji publicznej może być udostępniana innym użytkownikom wyłącznie w pierwotnie pozyskanej formie;
 4. w razie przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej należy poinformować odbiorców o tym fakcie w sposób nie budzący wątpliwości, co do treści informacji pierwotnie uzyskanej;
 5. z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub bazy danych należy korzystać z poszanowaniem przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).

Udostępnianie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli:

 • informacja publiczna nie została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej wykorzystywania albo
 • wnioskodawca zamierza wykorzystać informacje publiczne na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

W przypadku udostępniania informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania, w trybie wnioskowym, Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy określa warunki ponownego jej wykorzystywania indywidualnie dla każdego wnioskodawcy.

Powiatowy Urząd Pracy  w Świdnicy zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy oraz że nie ponosi odpowiedzialności za:

 • wykorzystanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Powiatowemu Urzędowi Pracy w Świdnicy;
 • ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystywania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników oraz za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający prawa powszechnie obowiązującego.

Jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku będzie wymagało poniesienia dodatkowych kosztów, Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji w celu ponownego wykorzystywania, która zostanie określona i przekazana indywidualnie wnioskodawcy.

Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i w formie określonej we wniosku o udostępnienie informacji publicznej, w tym w celu jej ponownego wykorzystywania oraz koszty związane z wpływem innych czynników, a w szczególności:

 • koszty materiałów wykorzystywanych do sporządzenia wydruków, kserokopii;
 • kosztów elektronicznych nośników danych;
 • koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozpatruje się  niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W razie wniesienia sprzeciwu, rozstrzyga się w drodze decyzji administracyjnej o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłaty.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej i o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Metryka strony
Data publikacji : 25.10.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Agnieszka Łukomska
Autor :
Liczba wejść: 1080